Nästa års budget stärker Finlands internationella synlighet och inflytande

I regeringens budgetproposition föreslås ett anslag på totalt 1,256 miljarder euro under utrikesministeriets huvudtitel. Detta är 120 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2019. Ökningen beror främst på anslagsökningar enligt regeringsprogrammet.

Vit text

I budgetpropositionen ligger betoningen på bättre villkor för Finlands utrikesrepresentation, deltagande i internationell konfliktförebyggande verksamhet och fredsmedling samt säkerställande av utvecklingssamarbetets finansieringsnivå. Utrikesministeriet arbetar för att stärka det multilaterala, regelbaserade systemet, internationell rätt, demokrati, de mänskliga rättigheterna och FN:s ställning och handlingskraft. Att främja kvinnors och flickors rättigheter är ett genomgående mål.

Omkostnader

Det föreslås att 235,4 miljoner euro anvisas för utrikesministeriets omkostnader.

Utrikesförvaltningen betjänar hela statsförvaltningen, medborgarna, företag, organisationer, medierna och andra samarbetspartner. Finlands ambassader och konsulat ute i världen skapar förutsättningar för att upprätthålla Finlands säkerhet, välbefinnande och synlighet. Utrikesrepresentationen stärks med fyra nya beskickningar under 2020–2022.

Utrikesministeriets handläggning av inreseärenden stärks. I budgetpropositionen föreslås sammanlagt 4,5 miljoner euro för detta ändamål, varav 2,5 miljoner euro i form av permanent finansiering för att trygga i synnerhet beskickningarnas resurser. Fokus ligger på att avskaffa flaskhalsar i arbetskraftsinvandringen och på att utveckla viseringsprocessen.

Samarbetet mellan Team Finland-aktörerna stärks. Målet är att förbättra verksamhetens resultat och kundbetjäningen.

Krishantering

I överenstämmelse med regeringsprogrammet lägger den finska utrikespolitiken allt starkare fokus på konfliktförebyggande arbete, fredsmedling och fredsbygge.

Finlands mål är att främja fredsmedling på ett aktivt och konsekvent sätt. Finland stöder dialogprocesser som en del av fredsmedling, främjar lösandet av pågående konflikter och stärker medlingsverksamheten och kapaciteten såväl nationellt som internationellt. För fredsmedlingsverksamheten föreslås 2,5 miljoner euro, varav 1,5 miljoner euro som satsning av engångsnatur.

Civilpersonalens deltagande i krishanteringen ökar. Inom utrikesministeriets och inrikesministeriets förvaltningsområden föreslås ett permanent tilläggsanslag på sammanlagt 1,5 miljoner euro år 2020 som stiger till 4,5 miljoner euro år 2023. Detta möjliggör den nivå på 150 sakkunniga som fastställdes i regeringsprogrammet.

Finland fortsätter att delta aktivt i internationell militär krishantering. Finland satsar främst på deltagandet i de internationella insatserna i Libanon, Irak och Afghanistan, men deltar också i insatser i Ukraina, Kosovo och Afrika. För de finländska krishanteringsstyrkornas underhållsutgifter föreslås 53,1 miljoner euro i utrikesministeriets anslag.

Utvecklingssamarbete

Genom utvecklingssamarbetet, det humanitära biståndet och den internationella klimatfinansieringen bidrar Finland till att finna lösningar på viktiga globala problem och bär sitt ansvar. En välmående, mer stabil och jämlik värld gynnar också finländarna. Anslagsökningarna till utvecklingssamarbetet riktas i enlighet med regeringsprogrammet särskilt till att bekämpa klimatförändringen, minska lidandet till följd av konflikter, stärka demokratin och rättsstatsutvecklingen samt till att svara på utbildningskrisen. Stödet till multilateralt samarbete och till civilsamhällesorganisationernas utvecklingssamarbete höjs.

Statens utgifter för utvecklingssamarbete beräknas vara 1,030 miljarder euro 2020, vilket motsvarar ca 0,41 procent av bruttonationalinkomsten. För det egentliga utvecklingssamarbetet föreslås 684,1 miljoner euro. Anslaget för 2020 ökar med ca 100 miljoner euro jämfört med 2019. Av detta utgör, i enlighet med regeringsprogrammet, 71,7 miljoner euro ett permanent tillägg. Summan stiger till 79,8 miljoner euro år 2023. För åren 2020–2021 anvisas ett engångsanslag på totalt 10 miljoner euro.

Stödet till investeringar i utvecklingsländer fortsätter i form av finansiella utvecklingspolitiska investeringar. För de utvecklingspolitiska investeringarna föreslås 129,7 miljoner euro. Enligt den investeringsplan för valperioden som slogs fast under budgetförhandlingarna ska minst 75 procent av anslagen riktas till klimatfinansiering och 60 procent till projekt i Afrika.

För höjning av Fonden för industriellt samarbete Finnfunds kapital föreslås 10 miljoner euro och för stöd för demokrati och rättsstatsutveckling 3,0 miljoner euro.

Övriga anslag

För samarbetet i Östersjöregionen, Barentsregionen och den arktiska regionen föreslås anslag på 3,0 miljoner euro, varav 1,0 miljoner euro som en engångssatsning. Det regionala samarbetet är ett viktigt sätt att främja stabiliteten, säkerheten, den hållbara utvecklingen och de ekonomiska samarbetsmöjligheterna. Finlands ställning som en aktiv miljö- och klimataktör stärks.

För medlemsavgifter och finansiella bidrag föreslås 87,6 miljoner euro. Största delen av anslagen går till Finlands betalningar till FN.

Till utrikesministeriets förvaltningsområde beräknas flyta in 55,6 miljoner euro i sådana intäkter som inte ingår i ministeriets omkostnader. Inkomsterna kommer bland annat från vetenskaps- och kulturinstitutets hyror, visumavgifter, intäkter från försäljning av fastigheter, från återbetalningar av medlemsavgifter och finansiella bidrag från internationella organisationer och återbetalningar av biståndspengar.

Ytterligare information: Risto Hakoila, ekonomidirektör, tfn 0295 351 287, Katja Bordi, ekonomiplaneringschef, tfn 0295 351 284, angående utvecklingssamarbetet Lotta Karlsson, enhetschef, tfn 0295 351 932, och angående samarbetet kring Östersjön, Barents och Arktis Niklas Lindqvist, enhetschef, tfn 0295 351 517

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.