Nästa års budget stärker Finlands internationella synlighet och inflytande

Finlands ambassader och konsulat ute i världen skapar förutsättningar för att upprätthålla Finlands säkerhet, välbefinnande och synlighet. Utrikesrepresentationen stärks med fyra nya beskickningar under 2020–2022.

Budgetmangling kring ett rundt bord. Bild: laura Kotila/stadtsrådets kansli

Arbetskraftsinvandringen ska öka och tiderna för att handlägga uppehållstillstånd på grund av arbete ska förkortas genom att beskickningarnas resurser stärks med 2,5 miljoner euro.

”Budgeten för 2020 stärker utrikesministeriets nyckelfunktioner: Finlands utrikesrepresentation utvidgas, vår medlingsverksamhet får mer resurser och samarbetet kring Östersjön och Arktis utvecklas. Med dessa åtgärder kan Finland stärka sin synlighet i världen”, sammanfattar utrikesminister Pekka Haavisto.

Finlands målsättning att vara större än sin storlek i världen förutsätter att vi deltar i konfliktförebyggande, fredsmedling och fredsbyggande verksamhet. Kapaciteten för konfliktförebyggande, fredsmedling och fredsbygge förbättras med ett engångstillägg på 1,5 miljoner euro år 2020.

Civilpersonalens deltagande i krishanteringen ökar. Inom utrikesministeriets och inrikesministeriets förvaltningsområden föreslås ett permanent tilläggsanslag på sammanlagt 1,5 miljoner euro år 2020 som stiger till 4,5 miljoner euro år 2023. Detta möjliggör den nivå på 150 sakkunniga, som fastställdes i regeringsprogrammet.

De anslag som föreslås för det egentliga utvecklingssamarbetet 2020 ökar med 100 miljoner euro från 2019 års nivå. Av detta utgör, i enlighet med regeringsprogrammet, 71,7 miljoner euro ett permanent tillägg och summan stiger till 79,8 miljoner euro år 2023. För åren 2020–2021 anvisas ett engångsanslag på totalt 10 miljoner euro.

”Finland vill vara större än sin storlek i världen och bära globalt ansvar. Genom vårt utvecklingssamarbete, det humanitära biståndet och vår internationella klimatfinansiering är vi med om att lösa globala problem och bär vårt ansvar för mänsklighetens och vår planets framtid”, kommenterar utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari. 

Anslagsökningarna till utvecklingssamarbetet riktas förutom till klimatåtgärder också bland annat till att minska lidandet till följd av konflikter, att stärka demokrati och rättsstatsutveckling samt att svara på utbildningskrisen. Under ramperioden uppgår anslagen för utvecklingssamarbete i genomsnitt till ca 0,42 procent i förhållande till bruttonationalinkomsten.

Under budgetförhandlingarna kom regeringen också överens om en investeringsplan för hela regeringsperioden för de utvecklingspolitiska finansinvesteringarna. Av de anslag som ska fördelas under valperioden riktas minst 75 procent till klimatfinansiering och 60 procent till projekt i Afrika.

Ytterligare information:

Jeri Aalto, utrikesminister Pekka Haavistos specialmedarbetare, tfn +358 50 472 0725

Tino Aalto, utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnaris specialmedarbetare, tfn +358 50 436 9188

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.