Budgeten för 2021 ska stärka Finlands internationella inflytande och stödja hanteringen av coronapandemins följder

I budgetpropositionen ligger betoningen på bättre förutsättningar för Finlands beskickningar, deltagande i internationell krishantering, konfliktförebyggande verksamhet och fredsmedling, säkerställande av utveckl-ingssamarbetets finansieringsnivå samt hanteringen av coronapandemins följder. Coronapandemin och dess följder ökar ytterligare behovet av internationellt samarbete. Samtidigt erbjuder återhämtningen efter pandemin, till exempel EU:s återhämtningspaket, nya möjligheter till handel och ekonomiskt samarbete.

Utrikesförvaltningens omkostnader

För utrikesförvaltningens omkostnader föreslås ett anslag på 239 miljoner euro för 2021. Det är centralt i Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska värdegrund att främja de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen, demokrati, fred, frihet, tolerans och jämställdhet i all internationell verksamhet.

Stärkandet av beskickningarnas verksamhet fortsätter under nästa år, och i förslaget ingår öppnandet av en ny ambassad år 2021. Utrikesrepresentationens betydelse för Finlands och finländarnas säkerhet och välfärd är obestridlig. När Finland och världen ska hantera följderna av coronapandemin kommer ambassadernas roll i att främja Finlands export och internationella samarbete att blir ännu synligare.

Utrikesministeriet fortsätter också att utveckla Team Finlands nätverk för exportfrämjande till stöd för finländska företags affärsmöjligheter och sysselsättningen i Finland. Även nya lösningar för att främja export och handel planeras vid ministeriet.

Krishantering

I överensstämmelse med regeringsprogrammet lägger den finska utrikespolitiken allt starkare fokus på konfliktförebyggande, fredsmedling och fredsbyggande.

Finland stöder dialogprocesser som en del av fredsmedling, främjar lösningar på pågående konflikter och stärker fredsmedlingsverksamheten och kapaciteten för fredsmedling såväl nationellt som internationellt. För fredsmedling föreslås ett anslag på 1,0 miljoner euro.

Finland fortsätter att delta aktivt i internationell krishantering. Tyngdpunkterna i Finlands insatser för internationell krishantering ligger i Libanon, Irak, Afghanistan och Georgien. Därtill deltar Finland även i insatser i Afrika, på Medelhavet och i Kosovo. För de finländska krishanteringsstyrkornas underhållsutgifter föreslås 53,1 miljoner euro i utrikesministeriets anslag. Ökningen av civilpersonalens deltagande i krishantering fortsätter. För civil krishantering föreslås ett anslag på 17,6 miljoner euro.

Utvecklingssamarbete

Målet för Finlands internationella utvecklingssamarbete är att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och tillgodose de mänskliga rättigheterna. Till följd av coronapandemin är extrem fattigdom och hunger i världen åter på väg att öka samtidigt som många utvecklingsresultat riskeras. Inte bara den akuta krisen utan också återhämtningsfasen kräver betydande internationellt stöd.

Finlands offentliga utvecklingssamarbete beräknas i sin helhet uppgå till 1,2 miljarder euro, vilket motsvarar cirka 0,49 procent av bruttonationalinkomsten. Summan består av alla utgifter inom statsförvaltningen som rapporteras som utvecklingssamarbete, varav utrikesministeriets andel är den största, men det ingår också utgifter ur finansministeriets, inrikesministeriets och arbets- och näringsministeriets huvudtitlar.

För det egentliga utvecklingssamarbete som förvaltas av utrikesministeriet föreslås anslag på 711 miljoner euro samt fullmakter att ingå förbindelser till ett värde av 671 miljoner euro så, att utgifterna för dem infaller efter 2021. För en höjning av Finnfunds kapital föreslås 10 miljoner euro och för finansiella investeringar inom utvecklingssamarbetet cirka 130 miljoner euro.

Coronapandemin slår relativt sett hårdast till mot de fattigaste människorna i de fattigaste staterna. I utvecklingsländerna handlar det inte bara om en hälsokris utan också om en omfattande och djupgående socioekonomisk kris som påverkar ländernas inre stabilitet och säkerhet. Finland förbereder sig också på att bemöta coronapandemins följder genom utvecklingssamarbete, och därför föreslås att anslaget för det egentliga utvecklingssamarbete som hanteras av utrikesministeriet höjs med 25 miljoner euro och att det totala anslaget för Finlands offentliga utvecklingssamarbete höjs med ca 165 miljoner euro jämfört med 2020.

Övriga anslag

För medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer föreslås cirka 89 miljoner euro. Största delen av anslagen går till Finlands betalningar till FN.

För samarbetet i Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen föreslås ett anslag på 2,4 miljoner euro. Det regionala samarbetet är viktigt för att främja stabiliteten, säkerheten, den hållbara utvecklingen och de ekonomiska möjligheterna i Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen.

Ytterligare information:

Otto Turtonen, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 350 015
Katja Bordi, ekonomiplaneringschef, tfn +358 295 351 284 
Frågor om utvecklingssamarbetet: Ramses Malaty, enhetschef, tfn +358 295 351 001 

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.