Nästä års budget stärker Finlands internationella inflytande och stöder eftervården av coronapandemin

Utrikesministeriet föreslår ett anslag på 1,3 miljarder euro för förvaltningsområdet. Ökningen jämfört med den ordinarie budgeten för 2020 är 29 miljoner euro. Av anslagen under huvudtiteln utgör utrikesförvaltning-ens andel 21 %, krishanteringens andel 6 %, andelen för internationellt utvecklingssamarbete 66 % och an-delen för övriga utgifter 7 %.

I budgetpropositionen ligger betoningen på bättre verksamhetsförutsättningar för Finlands beskickningar, deltagande i internationell krishantering, konfliktförebyggande verksamhet och fredsmedling samt säkerställande av utvecklingssamarbetets finansieringsnivå samt eftervården av coronapandemin. Hanteringen av coronapandemin kommer att öka behovet av internationellt samarbete ytterligare. Detta kräver ytterligare åtgärder också av Finland. Utrikesministeriet arbetar för Finlands och finländarnas intressen och inflytande i detta samarbete.  

Utrikesförvaltningens omkostnader

För omkostnader föreslås ett anslag på 239 miljoner euro. Den centrala värdegrunden för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik är arbete för de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen, demokrati, frihet, tolerans och jämställdhet i all internationell verksamhet. Målet för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik är att stärka Finlands internationella ställning, trygga vår självständighet och territoriella integritet, förbättra Finlands och finländarnas säkerhet och välfärd och upprätthålla ett fungerande samhälle.

Utrikesministeriet fortsätter för sin del utvecklandet av Team Finland-nätverket för främjande av exporten i syfte att stödja finländska företags näringsverksamhet och sysselsättningen bland annat genom att stärka samarbetet mellan Team Finland-aktörerna och Talent Boost-programarbetet vid Finlands beskickningar. Dessutom söker utrikesministeriet även på grund av coronapandemin nya lösningar för främjande av exporten och handeln.

Avsikten är att nätverket av beskickningar ska stärkas ytterligare och i förslaget ingår öppnandet av en ny ambassad år 2021. 

Krishantering

I överensstämmelse med regeringsprogrammet lägger den finska utrikespolitiken allt starkare fokus på konfliktförebyggande, fredsmedling och fredsbygge.

Finlands mål är att främja fredsmedling och fredsbygge på ett aktivt och konsekvent sätt. Finland stöder dialoger i samband med fredsmedling, arbetar för att lösa pågående konflikter samt stärker fredsmedlingen och medlingskapaciteten såväl nationellt som internationellt. För fredsmedling föreslås ett anslag på 1,0 miljoner euro.

Finland fortsätter att delta aktivt i internationell krishantering. Finland satsar främst på deltagandet i de internationella insatserna i Libanon, Irak, Afghanistan och Georgien, men deltar också i insatser i Kosovo, Afrika och Medelhavet. För de finländska krishanteringsstyrkornas underhållsutgifter föreslås 53,1 miljoner euro i utrikesministeriets anslag, vilket motsvarar anslagen i den ordinarie budgeten för 2020. Ökningen av civilpersonalens deltagande i krishantering fortsätts. För civil krishantering föreslås anslag på 17,6 miljoner euro, vilket är 1,0 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2020.

Enligt uppskattning kommer det att finnas högst 500 avlönade anställda i militära krishanteringsinsatser 2021 samtidigt som cirka 130 sakkunniga anställs för civil krishantering.

Utvecklingssamarbete

Målet för Finlands internationella utvecklingssamarbete är att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och tillgodose de mänskliga rättigheterna. Säkra levnadsförhållanden, mänskliga rättigheter och människors möjlighet att påverka sina angelägenheter, en tillräcklig inkomst och en god livsmiljö stärker också den internationella säkerheten, ekonomin och miljön. Grunden för utvecklingspolitiken utgörs av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling, som anger ramarna för alla länders agerande för att skapa en hållbar utveckling. Finland stöder utvecklingsländerna för att de ska uppnå de globala målen och arbetar för nödvändiga förändringar i den globala omvärlden. 

Till följd av coronapandemin är extrem fattigdom och hunger i världen åter på väg att öka samtidigt som många utvecklingsresultat riskeras. Utöver akut krishantering förutsätter återhämtningen betydande internationellt stöd och Finland deltar i detta samarbete genom utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Konsekvenserna av pandemin beaktas vid planeringen inom alla samarbetsformer i fråga om 2021 års anslag och fleråriga förbindelser. Inom det pågående samarbetet görs de omfördelningar som anses nödvändiga, så att de stöder samhällenas kristålighet och återhämtning efter pandemin.

Finlands offentliga utvecklingssamarbete beräknas i sin helhet uppgå till 1,2 miljarder euro, vilket motsvarar cirka 0,51 % av bruttonationalinkomsten. För det egentliga utvecklingssamarbete som förvaltas av utrikesministeriet föreslås anslag på 711 miljoner euro samt fullmakter att ingå förbindelser till ett värde av 671 miljoner euro så, att utgifterna för dem infaller efter 2021. För en höjning av Finnfunds kapital föreslås 10 miljoner euro och för finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet cirka 130 miljoner euro.

Det anslag som föreslås för det egentliga utvecklingssamarbete som förvaltas av utrikesministeriet är cirka 25 miljoner euro högre än år 2020. De totala anslagen för Finlands offentliga utvecklingssamarbete som ska rapporteras beräknas uppgå till cirka 165 miljoner euro mer än år 2020 på grund av att poster utanför momentet för det egentliga utvecklingssamarbetet ökat.

Övriga anslag

För medlemsavgifter till internationella organisationer och finansieringsunderstöd föreslås cirka 89 miljoner euro. Största delen av anslagen går till Finlands betalningar till FN.

För samarbetet i Östersjöområdet, Barentsregionen och Arktis föreslås 2,4 miljoner euro. Det regionala samarbetet är viktigt för att främja stabiliteten, säkerheten, den hållbara utvecklingen och de ekonomiska möjligheterna i Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen.

Till utrikesministeriets förvaltningsområde beräknas flyta in 24,8 miljoner euro i sådana intäkter som inte ingår i ministeriets omkostnader. Inkomsterna kommer bland annat från vetenskaps- och kulturinstitutets hyror, avgifter för behandling av visum, inkomster av samarbetsprojekten inom utvecklingssamarbetet, intäkter från återbetalningar av medlemsavgifter och finansiella bidrag från internationella organisationer och återbetalningar av biståndspengar. De beräknade inkomsterna är över 30 miljoner euro mindre än det belopp som ursprungligen uppskattades för 2020. Minskningen föranleds framför allt av det beräknade antalet avgifter för behandling av visum rasat och av att det inte planerats fastighetsförsäljningar för 2021.

 

Ytterligare information: Risto Hakoila, ekonomidirektör, tfn 0295 351 287, Katja Bordi, ekonomiplaneringschef, tfn 0295 351 284, angående utvecklingssamarbetet Ramses Malaty, enhetschef, tfn 0 295 351 001, och angående samarbetet kring Östersjön, Barents och Arktis Niklas Lindqvist, enhetschef, tfn 0295 351 517.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.