Förhandsbesked om utlysningen av programstöd till finländska civilsamhällesorganisationer 2022–2025

I slutet av 2020 kommer utrikesministeriet att utlysa programstöd för finländska civilsamhällesorganisationer som bedriver utvecklingssamarbete.

I slutet av 2020 kommer utrikesministeriet att utlysa programstöd för finländska civilsamhällesorganisationer som bedriver utvecklingssamarbete. Organisationerna kan ansöka om statsunderstöd för åren 2022–2025. Ansökningsprocessen är indelad i två skeden.

Allt utvecklingssamarbete som finansieras med statliga medel ska stödja genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling Agenda 2030. Verksamheten ska också bidra till Finlands utvecklingspolitik genom att främja minst ett av de prioriterade områdena. Verksamheten ska därtill vara i linje med den utvecklingspolitiska riktlinjen för det civila samhället (2017).

I denna utlysning finns ingen geografisk begränsning, men i enlighet med de allmänna utvecklingspolitiska riktlinjerna uppmuntras verksamhet i de minst utvecklade länderna (least developed countries, LDC). All verksamhet ska uppfylla kriterierna för offentligt bistånd (official development assistance, ODA) som fastställts av OECD:s biståndskommitté DAC. Den sökande eller dess medlemsorganisationer ska ha gedigen erfarenhet av effektivt och långsiktigt utvecklingssamarbete. Genom programstödet finansieras en programmatisk helhet av projekt och andra åtgärder som har en tydligt definierad långsiktig utvecklingseffekt. 

Under det första skedet i ansökningsprocessen utvärderas organisationens lämplighet för programstöd. För utvärderingen ska sökandena lämna in handlingar som hänför sig till organisationens verksamhet och ekonomi, huvudsakligen redan befintligt material. Ett minimikriterium för att vara lämplig för programstödet är att organisationen varit registrerad som förening eller stiftelse i Finland i minst fem år den 31 december 2020. Denna del av ansökningsprocessen infaller i slutet av 2020.

I det andra skedet av ansökningsprocessen kan de organisationer som bedömts vara lämpliga ansöka om statsunderstöd för sitt utvecklingssamarbete. Det andra skedet infaller under den första halvan av 2021. På basis av ansökningarna och utvärderingen beslutar utrikesministeriet vilka sökande som får statsunderstöd för sina program. Utrikesministeriet informerar om stödbesluten i slutet av 2021.

Utrikesministeriet publicerar mer information om ansökningsprocessen och de exakta datumen på sin webbplats i september 2020. Samtidigt ges en uppdaterad instrumentbeskrivning av programstödet som finansieringsform för utvecklingssamarbete.

Utrikesministeriets enhet för det civila samhället ansvarar för programstödet och utlysningen (keo-30@formin.fi).