Ad hoc-domare vid Europadomstolen – anmälan av kandidater

Utrikesministeriet ber intresserade personer anmäla sig som kandidater till uppgiften som ad hoc-domare för Finland vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna senast den 15 juni 2022. Positionerna blir lediga den 19 juni 2022.

Med stöd av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och arbetsordningen för Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna väljer ordföranden för domstolen vid behov en så kallad ad hoc-domare från en förteckning som den fördragsslutande parten tillhandahållit och som innehåller 3–5 personer för att i ett enskilt fall verka i stället för den ordinarie domaren för den fördragsslutande parten. Förteckningen är i kraft fyra år i sänder.

Ad hoc-domarna ska vara moraliskt oförvitliga och ska antingen uppfylla de villkor som erfordras för utnämning till högre domarämbeten eller vara rättslärda med erkänd kompetens. De förutsätts besitta goda kunskaper i det ena av Europarådets officiella språk (engelska eller franska) och förmåga att förstå det andra språket. Närmare behörighetsvillkor framgår ur nämnda handlingar.

Den som är intresserad av uppgiften ombes lämna en skriftlig anmälan till utrikesministeriet senast onsdagen den 15 juni 2022 kl. 16.15 på adressen

  • Utrikesministeriet, Registratorskontoret, PB 176, 00023 STATSRÅDET eller
  • på besöksadressen Riddaregatan 2 B, Helsingfors eller
  • per e-post till kirjaamo.um@formin.fi.

Märk kuvertet ”Ad hoc-domare”. Bifoga en meritförteckning på svenska och på ett eller båda av Europarådets officiella språk samt fullständiga kontaktuppgifter.

Ytterligare upplysningar om uppdraget

Enhetschef Krista Oinonen, enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden (OIK-40), tfn +358 295 351 172