Nya priser på identitetskort och pass som utfärdas av en beskickning från och med den 1 januari 2022

Utrikesministeriet har utfärdat en förordning om ändring av förordningen om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer 2020–2022. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 december 2022.

Genom ändringen av förordningen ändras avgifterna för pass och identitetskort som utfärdas vid utrikesministeriet och vid beskickningarna. Ett undantag är avgiften för pass för personer som deltagit i Finlands krig, som förblir oförändrad.

Priset för identitetskort stiger med sex euro från och med den 1 januari 2022 

Ändringen baserar sig på EU:s förordning om identitetskort. Höjningen av avgiften beror på att det till följd av EU:s förordning har gjorts kompletterande ändringar i lagen om identitetskort. Sökandens ansiktsbild och fingeravtryck kommer att lagras i identitetskortets chip. 

De extra kostnader som lagstiftningsändringarna medför gäller den avgiftsbelagda verksamheten inom utrikesförvaltningen och ska i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) täckas till sitt fulla belopp av tillståndsavgifterna. 

Priset för pass stiger med 35 euro från och med den 1 januari 2022.  

Priset på pass stiger med 35 euro, med undantag för pass för personer som deltagit i Finlands krig. Avgiften för pass har varit 140 euro sedan 2014. Passets nuvarande pris motsvarar inte längre kostnaderna. Enligt lagen ska avgiftens storlek motsvara statens totala kostnader för prestationen.  Avgiften för pass höjs för att förbättra kostnadstäckningen. Förslaget till prishöjning jämkades efter remissbehandlingen och den nya avgiften är nu lägre än kostnaderna för passet, med stöd av 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten. 

Ytterligare information: 

Leena Ritola, chef för enheten för passtjänster och notariella tjänster, tfn +358 295 351 524
Minna-Kaisa Liukko, lagstiftningsråd, tfn +358 295 351 053

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.