Stöd för BAAG:s samordnande av civilsamhällets deltagande i 2020 Afghanistan-konferensen

Utrikesministeriet har beviljat 200 000 euro i statsunderstöd för att stödja civilsamhällets deltagande i den 2020 Afghanistan-konferens som hålls i november. Understödet beviljades till British and Irish Agencies Afghanistan Group (BAAG) och Civil Society Working Committee (CSWC) för deras samarbete för detta mål.

Biståndslöfteskonferensen om Afghanistan ordnas i samarbete mellan Finland, Afghanistans regering och FN i Geneve i november 2020. Syftet med konferensen på ministernivå är att det internationella samfundet och Afghanistans regering ska förbinda sig till gemensamma mål och utarbeta planer för åren 2021-2024 för utvecklingssamarbetet.

När utvecklingsplanerna för de kommande åren bereds är det viktigt att människor både från landsbygden och från städerna i Afghanistan får sin röst hörd i Afghanistan och i internationella forum. Civilsamhällets deltagande i konferensen ökar afghanernas möjligheter att påverka den afghanska regeringens utvecklingsplaner och program.

BAAG:s uppgift är att konsultera det afghanska civilsamhället. BAAG ordnar diskussionstillställningar och workshoppar i landskapen, informerar om verksamheten och förmedlar via delegater civilsamhällets budskap till konferensen för att hjälpa civilsamhällets aktörer att få sin röst hörd vid biståndslöfteskonferensen. 

Under ansökningsomgången tog utrikesministeriet emot två ansökningar om statsunderstöd. 

Statsunderstöden finansieras med de medel som Finland reserverat för utvecklingssamarbetet med Afghanistan. Finansieringen gäller för perioden 1.9 - 31.12.2020.

 

Ytterligare information:

Timo R. Stewart, 2020 Afghanistan-konferensens samordnare, utrikesministeriet, tfn. +358 50 471 0 547, fornamn.efternamn@formin.fi