Ökenspridning genererar migrationsströmmar

Ökenspridning är en otäck process där bördig mark torkar ut och utarmas och som till slut helt och hållet förstör markens avkastningsförmåga. Att marken blir obrukbar är också en central faktor bakom migrationen från länder i Afrika och Mellanöstern. Ökenspridningen har överskuggats av andra miljöproblem.

”Vi ser en omfattande ökenspridning i Medelhavsområdet och nu även i Centraleuropa och i större omfattning framför allt i Medelhavsområdet. Reportagebilderna om torka och skogsbränder i Europa är tecken på att förhållandena medför risk för utarmning av marken och ökenspridning”, beskriver skogs- och miljöexperterna Vesa Kaarakka och Matti Nummelin situationen under temat ökenspridning i den nyligen utkomna boken Ilmastometsät.

Redaktör för boken är Kari Silfverberg, och i arbetsgruppen ingick utöver honom sammanlagt fyra nuvarande eller redan pensionerade miljöexperter från utrikesministeriet. 

Flykt från torra områden

Enligt Nummelin är ökenspridningen i Nordafrika snabb och utvecklingen tragisk. ”Om det fortsätter i samma takt torkar odlingsmarkerna i norra och centrala Afrika ut till områden som inte lämpar sig för odling. Än så länge riktar sig den kraftiga migrationen till miljonstäder i länderna och världsdelen, och endast ett litet antal människor söker sig till Europa”, säger Nummelin.

Hur kan ökenspridning motverkas? Enligt utrikesministeriets skogsexperter är kolinlagring och mångsidig användning av odlingsmarkerna det bästa sättet att bekämpa ökenspridningen och samtidigt klimatförändringarna. ”Det behövs inga särskilda ingenjörskonster. Träd som binder kol från atmosfären är den bästa och billigaste lösningen”, försäkrar Nummelin.         

Finland har understött utvecklingsprojekt mot ökenspridning i bland annat Kenya, Etiopien, Tunisien, Algeriet, Marocko, Syrien, Libanon och Jordanien.

Finlands arbete avspeglas i de internationella skogskonventionerna

Före karriären vid utrikesministeriet arbetade Kaarakka som forskare samt lektor i tropisk skogsskötsel vid Helsingfors universitet. Han deltog i Finlands delegation 1992–1993 vid förhandlingarna om FN:s ökenkonvention.

Skogskompetens har stått i centrum för Finlands utvecklingssamarbete i årtionden och Finland har även lyckats driva igenom egna mål i internationella skogs- och miljökonventioner.  

”Det är Finlands förtjänst att träd och skogsjordbruk inkluderas i ökenkonventionen. En annan av Finlands viktiga framgångar har varit att integrera jämställdhet mellan könen i genomförandet av miljökonventioner”, säger Kaarakka.

Finland har understött fastighetsregistrering i Etiopien och stärkande av markförvaltningen av skogsområden i Tanzania. Enligt skogsexperterna tar människor hand om odlingsmarken, om marken tillhör dem eller om de åtminstone har besittningsrätt till den.

”Småbrukare bearbetar åkrarna och sköter även träden vid åkerrenarna. Därför är det viktigt att de har en röst och makt vid beslut om skogsägande och markanvändning”, säger Nummelin.