#HELSINKI2018-mötet och kunnandet inom utbildning ökade Finlands synlighet i utländska medier 2018

Mötet mellan Trump och Putin i Helsingfors gjorde att Finland syntes mer än vanligt i rubriker i utländska medier. Finland uppmärksammades också för kunnandet inom utbildning, jämställdheten och försöket med basinkomst, vilket framgår av svaren på den årliga enkät om Finland i utländska medier, som utrikesministeriet skickar till alla beskickningar.

I översikten Finland i utländska medier bedömer Finlands beskickningar i utlandet hurdana teman och nyheter som slog igenom ute i världen och vilka av Finlands starka eller svaga sidor som under året särskilt togs upp i respektive lands medier.

Mötet mellan Förenta staternas president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin i Helsingfors den 16 juli gjorde att uppmärksamheten i medierna var större än normalt 2018.  Enligt mediernas bedömning stärkte #HELSINKI2018-mötet Finlands roll som internationell medlare och ökade Helsingfors synlighet som resmål bl.a. genom att lyfta fram finländsk arkitektur. Kunnandet inom utbildning har redan flera år i rad klart varit det viktigaste enskilda tema som diskuteras i utländska medier när det gäller Finland. I år accentuerades i fråga om kunnandet inom utbildning Finlands ställning som ett av de ledande länderna när det gäller utbildning.

”Enkäten ger intressant information om de utländska mediernas synpunkter och betoningar. Finländare som är internationellt framgångsrika spelar en viktig roll och de ger Finland mycket synlighet. Också det arbete som utförs av utrikesministeriet, beskickningarna, Visit Finland, regionerna och städerna t.ex. genom att bjuda in utländska journalister att besöka Finland märks konkret i den uppmärksamhet olika teman får. I år märks i synnerhet #HELSINKI2018-mötets betydelse när det gäller att stärka Finlandsbilden”, säger chefen för utrikesministeriets enhet för offentlig diplomati Laura Kamras.

”Förra året väckte också finländskheten stor uppmärksamhet. Finlands förstaplacering i FN:s jämförelse av världens lyckligaste länder fick de utländska medierna att fundera på orsakerna till den nordiska lyckan. Finländarnas säregenhet blev också föremål för intresse. Ett fängslande exempel på detta är det kinesiska fenomenet Jingfen som innebär att man älskar lugn och ro. Översikten ger en bild av Finlands internationella anseende och hjälper till att gestalta aktuella samtalsämnen där Finland tas upp”, tillfogar Laura Kamras.

År 2018 var det allmänna omdömet om Finlands anseende i medierna i medeltal 4,07 på en skala från 1 (kritisk) till 5 (idealiserande). År 2017 var motsvarande siffra 3,96 och 2016 var den 3,88.

När det gäller den finländska kulturen lyftes i synnerhet heavy metal-musiken och matkulturen fram. Utrikesministeriet satsar på planmässig kommunicering av Finlandsbilden och förra året lyftes heavy metal-musik fram i utrikesministeriets Finlandsbildkampanj Capital of Metal som ett värdefullt fenomen som blivit exceptionellt populärt. När det gäller enskilda teman fortsatte synligheten som resmål att öka och ordförandeskapet i Arktiska rådet synliggjorde vårt arktiska läge och vårt arktiska kunnande.

I enkäten granskades alla medier, men tidningar följdes extra noga.  Uppgifterna baserar sig på beskickningarnas bedömningar och, i en del länder, på betald mediebevakning.  Totalt 75 av Finlands 89 beskickningar besvarade enkäten. Allmänna bedömningar, beskickningarnas synpunkter och direkta citat från medierna finns samlade i det bifogade sammandraget på finska och engelska.

Suomi maailman mediassa 2018, yhteenveto (pdf, 41 sivua, 10,1 Mt)

Finland in the world media 2018, summary (pdf, 41 pages, 8,3 Mb)

Ytterligare information: Laura Kamras, chef för enheten för offentlig diplomati, tfn +358 295 351 558 samt Anna Romo, kommunikationsplanerare, tfn +358 295 350 240.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.