Nya sanktioner och exportrestriktioner mot Ryssland

Den 25 februari 2022 slog Europeiska unionen fast nya sanktioner som trädde i kraft den 26 februari 2022.

Utrikesministeriets enhet för exportkontroll uppmanar alla företag och andra aktörer som bedriver handel och samarbete med Ryssland att noggrant sätta sig in i bestämmelserna om de nya sanktionerna. 

Exportören ska se till att lagstiftningen följs i exportörens all verksamhet.  Bestämmelserna om de nya sanktioner som är av särskild betydelse för exportföretagen finns i rådets förordning (EU) 2022/328(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Dessa sanktioner är i kraft, även om förordningen innehåller bestämmelser om övergångsperioder i vissa fall som uttryckligen nämns i denna förordning. 

Informationsmöte

Exportföretagen får en översikt över det nya läget på utrikesministeriets, arbets- och näringsministeriets och Finlands Näringslivs Teams Live-informationsmöte  (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)måndagen den 28 februari kl. 10. 

Utrikesministeriets enhet för exportkontroll önskar att företagen först sätter sig in i lagstiftningen och deltar i informationsmötet eller läser mötesmaterialet innan de skickar in eventuella förfrågningar. Informationsmötet spelas in och materialet ges ut efter mötet.  

Huvudpunkterna ur exportföretagens synvinkel 

Bland annat följande nya sanktioner kan betraktas som centrala för exportföretag som bedriver handel med Ryssland: 

För produkter med dubbla användningsområden som på grund av sina egenskaper omfattas av kontroll, det vill säga produkterna i bilaga I till förordning (EU) 2021/821, meddelades med vissa undantag exportförbud till Ryssland. Utan ett lämpligt undantag kan inga exporttillstånd beviljas. 

Ytterligare utvidgades kontrollen till att omfatta en större mängd produkter, till exempel 

 • elektronik 
 • telekommunikationsteknik 
 • maskiner och utrustning för tillverkning av halvledare 
 • alla fartyg, båtar och delar till dem 
 • alla flygplan och flygplansdelar  
 • sensorteknik 
 • oljeraffineringsteknik osv. 

Listorna över de nya produkter som omfattas av kontroll finns i bilagorna till rådets förordning (EU) 2022/328(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).  

Förbuden och restriktionerna gäller förutom produkter även bland annat export av tjänster och finansiering av den handel som omfattas av kontroll på det sätt som det står i förordningen. 

Export och övrig verksamhet som omfattas av kontroll kräver tillstånd om förordningen inte innehåller bestämmelser om undantag. I vissa fall kan produkter undantagsvis exporteras utan eller med anmälningsförfarande, och i vissa undantagsfall kan utrikesministeriet bevilja exporttillstånd. Om det inte går att tillämpa något av de undantag som ingår i förordningen eller om exporten kräver tillstånd men exportören inte har något tillstånd är det inte tillåtet att exportera.  

På produkter med dubbla användningsområden (bilaga I till förordning (EU) 2021/821) och nya produkter som omfattas av kontroll (s. 58-121 i bilaga VI till förordning (EU) 2022/382) tillämpas samma undantag.

Det finns flera undantagskategorier:

I följande fall tillämpas ingen separat tillståndsprövning, utan exportören ska senast 30 dagar efter exporten lämna en anmälan med titeln ”Ryssland: anmälan om användning av undantag” till den behöriga myndigheten i en medlemsstat, i Finland till utrikesministeriets enhet för exportkontroll på adressen RU.vienti.ilmoitus.UM@formin.fi. Dessa fall gäller 

 • humanitära ändamål, hot mot folkhälsan, brådskande förebyggande eller lindring av en händelse som sannolikt kommer att få allvarliga och betydande konsekvenser för människors hälsa och säkerhet eller för miljön, eller som svar på naturkatastrofer
 •  medicinska eller farmaceutiska ändamål
 • temporär användning av nyhetsmedier
 • programvaruuppdatering
 • användning som kommunikationsutrustning för privat bruk 

I följande fall tillämpas ingen separat tillståndsprövning och exportören behöver inte meddela om användningen av undantag:

 • säkerställande av it-säkerhet och informationssäkerhet för fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland, med undantag för landets regering och företag som direkt eller indirekt kontrolleras av regeringen
 • när det gäller personligt bruk av fysiska personer eller deras medföljande familjemedlemmar som reser till Ryssland, och begränsat till personliga tillhörigheter, hushållsföremål, fordon eller utrustning för verksamhetsutövning som ägs av de enskilda personerna och som inte är avsedda för försäljning

I följande undantagsfall gör medlemsstatens behöriga myndighet (i Finland utrikesministeriet) tillståndsprövning huruvida det beviljar exporttillstånd när det gäller

 • samarbete mellan unionen, medlemsstaternas regeringar och Rysslands regering i renodlat civila frågor
 • mellanstatligt samarbete i rymdprogram
 • drift, underhåll, återbearbetning av bränsle och säkerhet för civil kärnteknisk kapacitet samt civilt kärntekniskt samarbete, särskilt inom forskning och utveckling
 • sjösäkerhet
 • civila telenät, inbegripet tillhandahållande av internettjänster
 • att uteslutande användas av enheter som ägs, eller helt eller gemensamt kontrolleras av, en juridisk person, en enhet eller ett organ som har inrättats eller bildats i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat eller i ett partnerland
 • unionens, medlemsstaternas och partnerländernas diplomatiska representationer, inklusive delegationer, ambassader och beskickningar 

Vid prövning av exporttillstånd får den behöriga myndigheten inte bevilja tillstånd om den har rimliga skäl att anta att  

 • slutanvändaren kan vara en militär slutanvändare eller en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga III till rådets förordning (EU) 2022/328, eller att varorna kan ha en militär slutanvändning eller om  
 • exporten är avsedd för luftfarts- eller rymdindustrin.  

Exporttillstånd för nya produkter söker du också i utrikesministeriets e-tjänst. Anvisningar för ansökan hittar du på utrikesministeriets webbplats.

I ansökan ska du på ett uttömmande sätt motivera varför ett visst undantag lämpar sig för den aktuella exporten. Om inte något av undantagen kan tillämpas, kan exporttillstånd inte beviljas. 

Utrikesministeriets enhet för exportkontroll rekommenderar att företagen inte skickar in ogrundade ansökningar eller förfrågningar om Ryssland. Med detta avses fall där företaget redan vet att företagets produkt finns upptagen på kontrollistan och att inget undantag kan tillämpas. När exportföretagen inte lämnar in ansökningar och förfrågningar som klart är ogrundade, förkortar detta svars- och behandlingstiderna, vilket igen påverkar alla exportföretag som ansöker om exporttillstånd för produkter med dubbla användningsområden.     

Utöver de här produkterna finns det också andra produkter som omfattas av exportförbud i enlighet med rådets förordning (EU) 2022/328. Förbudet gäller bland annat flygplan, flygplansdelar och därtill relaterade tjänster samt oljeraffineringsteknik med därtill hörande tjänster. Det är fortfarande tillåtet att inspektera flygplan före avgång. När det gäller oljeraffineringsteknik är det möjligt att ansöka om exporttillstånd i vissa nödvändiga hälso- och miljöbaserade fall. I nödfall kan exporten ske utan exporttillstånd, men i det fallet ska exportören lämna en anmälan om händelsen inom fem dagar. 

Länkar

Förordning med bestämmelser om de nya exportrestriktionerna:

Andra nya beslut och förordningar om sanktioner: 

Information om EU:s övriga sanktioner mot Ryssland på utrikesministeriets webbplats