Ändringar i exportkontrollen av produkter med dubbla användningsområden den 9 september 2021

Ändringar i exportkontrollen av produkter med dubbla användningsområden den 9 september 2021

Europaparlamentets och rådets nya förordning (EU) 2021/821 om kontroll av export av produkter med dubbla användningsområden gavs den 20 maj 2021. Förordningen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning L 206 den 11 juni 2021 och förordningen träder i kraft den 9 september 2021. Fram till dess iakttas den gällande förordningen 428/2009.

Exportkontrollen effektiviseras när det gäller förhindrande av spridning av massförstörelsevapen och oönskad militär användning men också när det gäller att förebygga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och terrordåd. Den nya förordningen medför nya befogenheter för tillsynsmyndigheterna till exempel i fråga om cyberövervakningsprodukter.

I november 2020 ordnade utrikesministeriets enhet för exportkontroll en exportkontrollklinik där innehållet i den nya förordningen presenterades för exportföretag. Dessutom presenterades förordningen vid kommissionens Export Control Forum i december 2020. Sedan dess har det gjorts vissa språkliga ändringar i förordningen i och med korrekturläsnings- och översättningsprocessen.

Utrikesministeriets enhet för exportkontroll har förberett sig på den nya förordningens ikraftträdande den 9 september 2021 genom bland annat att förnya alla elektroniska blanketter som gäller produkter med dubbla användningsområden.

Länk till den nya förordningen (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)(pdf, 465 sidor)