FN:s råd för mänskliga rättigheter ineffektivt i sin behandling av situationen i Darfur

Pressmeddelande 496/2006
28.11.2006

FN:s råd för mänskliga rättigheter sammanträdde i Genève den 28 november för att behandla den kritiska situationen i Darfur. Rådet antog en resolution om situationen för de mänskliga rättigheterna i området, men resolutionen uppfyllde inte Europeiska unionens förväntningar.

Till EU:s besvikelse behandlade den slutliga texten inte en del viktiga frågor.

För det första borde texten ha framhävt att den sudanesiska regeringens främsta plikt är att skydda alla individer mot kränkningar.

För det andra borde texten ha betonat frågan om straffrihet för att garantera upprättelse för offren och möjliggöra en bestående fredsprocess. Den sudanesiska regeringen är skyldig att garantera offren för kränkningar av de mänskliga rättigheterna en oberoende och opartisk rättsprocess. Alla parter i konflikten är dessutom skyldiga att samarbeta fullt ut i genomförandet av fredsavtalet för Darfur, som undertecknades i maj 2006, och alla relevanta FN-resolutioner.

För det tredje har EU konsekvent understrukit behovet av konkreta åtgärder för ökad övervakning av de mänskliga rättigheterna. Sedan rådet för mänskliga rättigheter inledde sin verksamhet i juni 2006 har olika länder upprepade gånger framhävt att rådets främsta angelägenhet är att se till att verkliga åtgärder vidtas för att förbättra situationen för de mänskliga rättigheterna i de berörda områdena. Därför betonade EU att resolutionen borde innefatta en stark operativ uppföljning.

Även om EU välkomnar att rådet för mänskliga rättigheter gav uttryck för sin oro över situationen kunde unionen inte stödja den slutliga texten som den afrikanska gruppen presenterade och röstade därmed emot den.

Situationen i Darfur utgör ett allvarligt bekymmer för världssamfundet, och enligt färska rapporter visar situationen tecken på att förvärras ytterligare. Europeiska unionen har krävt ett omedelbart slut på de pågående kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt.

Inom rådet för mänskliga rättigheter har EU under de senaste två veckorna fört intensiva förhandlingar med rådets övriga medlemmar i hopp om att nå en överenskommelse om en resolution som på ett lämpligt sätt tar itu med krissituationen.

Närmare upplysningar: chefen för utrikesministeriets enhet för politiska frågor gällande mänskliga rättigheter Johanna Suurpää, tfn 040 724 0287, och ambassadrådet Katri Silfverberg, Finlands ständiga representation i Genève, tfn +41 79 644 3708

ihmisoikeudet