Kring 30 fall av misstänkt missbruk av utvecklingssamarbetsmedel per år

Under 2015 fick utrikesministeriet kännedom om 30 fall av misstänkt missbruk av utvecklingssamarbetsmedel: fem anmälningar togs emot via det elektroniska anmälningssystemet och 25 via interna kanaler. Vid utrikesministeriet förhåller man sig mycket allvarligt till misstankarna och alla anmälningar behandlas.

Utrikesministeriet förvaltar en stor del av Finlands anslag för utvecklingssamarbete. Anslagen används bland annat till bilateralt utvecklingssamarbete och till att stödja FN:s, utvecklingsbankers och finländska frivilligorganisationers arbete samt till humanitärt bistånd.

Antalet fall av misstänkt missbruk har ökat sedan 2010, då de var 13 till antalet. Under de senaste åren har det varit fråga om cirka 30 fall per år.

Kännedom om oklarheter både via externa och via interna kanaler

I juni 2014 tog ministeriet i bruk en elektronisk tjänst, där vem som helst kan meddela om de misstänker missbruk av utvecklingssamarbetsmedel. År 2014 inkom sammanlagt 12 anmälningar, år 2015 minskade antalet till fem.

Anmälan kan göras på adressen www.väärinkäyttöilmoitus.fi (Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)på finska, svenska eller engelska. Syftet är att med hjälp av tjänsten ingripa effektivare i missbruk och förbättra riskhanteringen. Information om tjänsten publiceras bl.a. på de finländska ambassadernas webbplatser i partnerländerna inom utvecklingssamarbetet.

De flesta fall av misstanke om missbruk kommer ändå fram i samband med med den vanliga tillsynen och övervakningen av medelsanvändningen. År 2015 inkom 25 anmälningar via interna kanaler, år 2014 var antalet 27.

Övervakningen av utvecklingssamarbetet

Övervakningen genomförs både av tjänstemän med ansvar för utvecklingssamarbetet vid utrikesministeriet och av de avtalsparter som genomför projekten och programmen, t.ex. internationella organisationer, utvecklingsbanker, frivilligorganisationer och privata konsultföretag.

Genomförandet av utvecklingssamarbetet följs upp bland annat med hjälp av fältbesök, verifikatrevisioner samt mellan- och slutrapporter. Regelbundna revisioner som utförs av utomstående revisionsbyråer är också en viktig del av övervakningen.

Utrikesministeriet förhåller sig allvarligt till misstankar om missbruk

I förhållande till utvecklingssamarbetet som helhet har det uppdagats mycket få fall av finansiella oklarheter eller missbruk, uppskattningsvis 1–2 promille av allt utvecklingssamarbete.

Utrikesministeriet förhåller sig alltid mycket allvarligt till misstankar om missbruk. Alla anmälningar behandlas vid utrikesministeriet eller överförs till någon annan myndighet för utredning.

Fallen är olika till sin karaktär och allvarsgrad

En del beror på vårdslöshet eller okunskap, en del är avsiktliga. Det kan vara fråga om fel i bokföringen, försummelser i övervakningen av medelsanvändningen, arvoden och anskaffningar som saknar grund, bristfällig eller vilseledande rapportering, dokumentförfalskningar eller mutor. Även beloppens storlek varierar.

Av de fall som kom fram 2015 uppskattas beloppet av de medel som missbrukats i de flesta fall ligga mellan 5 000 och 30 000 euro. I några fall uppskattas summan överstiga 30 000 euro. I flera fall är utredningen ännu på hälft och det är först när den är klar som man kan fastställa om det har skett ett missbruk och vilka summor det är fråga om.

De fortsatta åtgärderna varierar beroende på fallens karaktär och allvar. Till följd av missbruk som har bekräftats återkrävs för närvarande 289 000 euro.

I tabellen nedan anges de anmälningar om misstanke om missbruk av utvecklingssamarbetsmedel som tagits emot 2014 och 2015 och information om behandlingen av fallen.

2014

2015

Externa anmälningar

Interna anmälningar

Externa anmälningar

Interna anmälningar

Mottagna

12

27

5

25

Ledde inte till vidare behandling*

6

2

1

Överförd till annan myndighet

1

0

Behandlingen** av ärendet pågår

2

11

1

14

Ärendet behandlat; misstanken konstaterats ogrundad efter utredning

1

0

3

2

Ärendet behandlat – Misstanken lett till åtgärder***

1

2

2

Åtgärderna avslutats

1

14

7

* Gäller inte missbruk av Finlands utvecklingssamarbetsmedel eller i anmälningen fanns inte tillräckligt specifika uppgifter för att inleda utredning.

** T.ex. särskild revision

*** T.ex. återindrivning

Nora Klami