Vietnam blir medlem 150 i Världshandelsorganisationen WTO

Pressmeddelande 9/2007
11.1.2007

Vietnams medlemskap i Världshandelsorganisationen WTO träder i kraft idag den 11 januari 2007. Medlemskapet medför ett anslutningsavtal som består av anslutningsprotokollet, anslutningsarbetsgruppens rapport och Vietnams förbindelser gällande handel med varor och tjänster. Vietnam har förbundit sig till att följa alla multilaterala WTO-fördrag vilket har medfört talrika förändringar i landets lagstiftning.

De direkta och indirekta effekterna av Vietnams WTO-medlemskap är positiva så väl för det finska näringslivet som för EU. Det är emellertid svårt att uppskatta hur stor effekt det har. Den helhet av förbindelser som bildar WTO-medlemskapet är till märkbar nytta för Vietnam och dess WTO-partners genom att den förändrar verksamhetsbetingelserna så att de blir mer förutsägbara och stabila. Som ett positivt exempel för Finland kan man nämna att exportkvoten för pappersprodukter försvinner.

Under Vietnams anslutningsprocess granskades bland annat hur landets lagstiftning sammanfaller med WTO:s principer och samtidigt bedrev Vietnam bilaterala förhandlingar med WTO-medlemmar om tillträde till marknaderna. De sista bilaterala förhandlingarna avslutades i maj 2006 med USA. Med EU fick man till stånd en förhandlingslösning gällande tullkonventioner och handel med tjänster redan i oktober år 2004. Vietnams medlemskap trädde i kraft trettio dagar efter att landet ratificerade anslutningen i december. Anslutningsprocessen tog tolv år; Vietnam ansökte om medlemskap i början av år 1995.

I och med sitt WTO-medlemskap sänker Vietnam sina tullar på industri- och fiskeriprodukter till 12,4 procent i snitt under övergångsperioden. De tidigare överenskomna tullarna var cirka 17,5 procent. Övergångstiden har bestämts skilt för olika produkter och varierar i längd mellan 0 och 12 år. Den genomsnittliga bundna nivån av jordbruksprodukter sjunker i och med WTO-medlemskapet till 21 procent. Den genomsnittliga tillämpade tullen var 27 procent.

Vietnam undertecknade också ITA-avtalet om informationsteknologi, vilket betyder att tullar och tullrelaterade avgifter försvinner från branschens produkter. Dessutom beviljar Vietnam fullständiga handelsrättigheter åt företag som är i utländsk ägo, bortsett från vissa undantag.

En stor del av WTO-anslutningsförhandlingarna för Vietnams del rörde sig kring handel med tjänster. Vietnam har förbundit sig på bland annat följande serviceområden: expert- och affärslivstjänster, kurirtjänster, telekommunikation, byggnadsverksamhet, distribution, miljötjänster, turism, finansiering och havstrafik.

Förutom de ovan nämnda är följande åtaganden också av betydelse för EU: skatten på starka alkoholdrycker kommer att förändras, importförbud på begagnade motorfordon kommer att avlägsnas, exporttullar för metallskrot kommer att sänkas och alla understöd som WTO förbjuder kommer att försvinna i och med anslutningen.

Närmare upplysningar: kommerserådet Mary-Anne Nojonen, handelspolitiska avdelningen, tel. 09 1605 5560.