Väyrynen: Mänsklighetspolitiken möter globaliseringens utmaningar

För att kunna möta globaliseringens nya utmaningar behöver vi mänsklighetspolitik, sade utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen då han presenterade utkastet till regeringens nya utvecklingspolitiska program för medierna på tisdagen. Minister Väyrynen efterlyser en omfattande diskussion om den utvecklingspolitiska inriktningen.

Paavo Väyrynen. Foto: Vuokko Ritari Enligt utkastet till utvecklingspolitiskt program, som beretts vid utrikesministeriet, är mänsklighetspolitik en övergripande politik som siktar på att styra globaliseringen och som beaktar såväl mänskliga rättigheter som människors skyldigheter. "Mänsklighetspolitiken kan vara ett överraskande begrepp. Så vitt jag vet använde Pekka Kuusi begreppet för första gången på 1960-talet", förklarade ministern.

Att avskaffa fattigdomen är fortfarande det viktigaste målet för utvecklingspolitiken, men strävan efter målet går på den hållbara utvecklingens villkor, berättade Väyrynen. Han framhävde att de tre dimensionerna för hållbarhet - den ekonomiska, den samhälleliga och den ekologiska - är oskiljaktiga.

"Vi talar uttryckligen om samhälleligt hållbar utveckling. Den tidigare termen, social utveckling, har kunnat leda till ett alltför snävt tänkande. Den samhälleligt hållbara utvecklingen innefattar också tryggande av demokrati och stabila samhälleliga förhållanden och respekt för de mänskliga rättigheterna", klargjorde ministern.

Programutkastet betonar en ekologiskt hållbar utveckling. Minister Väyrynen beklagade att den ekologiska synvinkeln under de senaste åren åsidosatts i den internationella debatten.

Utkastet belyser med hjälp av exempel utvecklingssamarbetet enligt principerna för hållbar utveckling. Skogsbruket är enligt minister Väyrynen en viktig sektor. "Med hjälp av skogssamarbete kan vi främja alla tre delar av den hållbara utvecklingen", sade han.

"I fråga om kampen mot fattigdomen är utgångspunkten de senaste årens internationella erfarenhet, som bevisar att en gynnsam ekonomisk utveckling minskar fattigdomen effektivast. Handeln spelar här en central roll", påpekade utrikeshandels- och utvecklingsministern.

Det täta samspelet mellan handel och utveckling betonades redan i det förra utvecklingspolitiska programmet.

Programutkastet tar också upp andra begrepp som är bekanta från det förra programmet, såsom koncentration och konsekvens.

"När det gäller att koncentrera verksamheten betonar vi tematisk koncentration. Det möjliggör regional fokusering", berättade Väyrynen.

Konsekvensen är aktuell liksom i det förra programmet, men även i dess genomförande betonas ekologisk hållbarhet. "Vi tar kraftigare ställning till konsekvensens innebörd."

Avsikten är enligt ministern att fortsätta med budgetstödet, men en eventuell ökning skall övervägas noga.

Programutkastet föreslår inga ändringar när det gäller de huvudsakliga partnerländerna, men dörren öppnas för diskussioner om en revidering av listan över partnerländer. Samarbetsländerna indelas på ett nytt sätt: "Partnerländerna indelas i programutkastet enligt svensk modell i två grupper: långvariga samarbetsländer och samarbetsländer som återhämtar sig efter våldsamma kriser", konstaterade minister Väyrynen.

Utkastet har kommit till genom en livlig diskussion och en grundlig process, myste Väyrynen belåtet. "Jag hoppas att programmet väcker en livlig debatt också i regeringen och riksdagen. De här frågorna har hittills diskuterats förvånansvärt lite, trots att det handlar om stora pengar."

Nästa år används 830,1 miljoner euro till utvecklingssamarbetet.

"Det är en politisk fråga: hurdan utveckling vill vi främja? Jag önskar att detta ger upphov till en bra diskussion i riksdagen."

Beredningen av det utvecklingspolitiska programmet började med ett möte där medborgarorganisationerna fick komma med sina egna synpunkter. Därefter har utkastet förberetts i den utvecklingspolitiska ledningsgruppen, och i arbetets slutskede har ministern och hans kansli gjort sin egen insats.

De andra ministerierna och centrala medborgarorganisationer ska nu avge sina utlåtanden om programutkastet. De har endast en vecka på sig att avge utlåtanden eftersom syftet är att få programmet till behandling i statsrådet och riksdagen så fort som möjligt, var ministerns förklaring till den strama tidtabellen.

Diskussionen om programutkastet pågår på diskussionsforumet i utrikesministeriets webbpublikation global.finland.fi.

Utvecklingspolitiskt program 2007 - "Kohti kestävää ihmiskuntapolitiikkaa" (avautuu uuteen ikkunaan) (på finska) (PDF, 21 sidor, 82,2 kt)