Statssekreterare Satuli: Förnyelse ett villkor för det politiska stöd utrikesministeriet erhållit

Statssekreterare Antti Satuli öppnade tisdag morgon utrikesministeriets årliga ambassadörsmöte och berättade att den inom ministeriet för ett par år sedan inledda diskussionen och den i fjol till riksdagen överlåtna utredningen om utrikesförvaltningens utmaningar har lett till resultat. Riksdagen gav i sitt svar ett starkt stöd åt utrikesförvaltningen, men villkoret var att hela utrikesförvaltningen förnyar sig själv, sin organisation och sina verksamhetsformer. Inom utrikesministeriet har man också inlett ett strategiskt arbete, varigenom man strävar efter en bättre balans mellan målen för verksamheten, verksamhetsformerna och resurserna. Det strategiska arbetet inleddes på ledningsnivå senaste vinter och har nu hänskjutits till avdelningarna och de regionala linjerna som gör det i samarbete med beskickningarna.

Organisationen förnyades år 1998 genom att inrätta regionala linjer och nu fortsätter reformarbetet genom att inrätta linjen för multilateralt globalt samarbete och genom att förstärka de regionala linjerna. Vid regeringsförhandlingarna nästa vår kommer man att ta upp frågan om de vid utrikesministeriet verkande ministrarnas antal och deras arbetsfördelning.

Man har också utvecklat ett styrningssystem inom utrikesministeriet. Lönereformen är en väsentlig del av den totala reformen. Verksamhetsformerna har förändrats i synnerhet genom att öka öppenheten. Som bevis på detta kan man nämna det goda mottagande de tillställningar fått som arrangerats ute på landsbygden och där utrikesministeriet rentav verkat som en vägvisare för andra ministerier. Nyligen gav man också en förhållningsregel enligt vilken tjänstemännen uppmuntras att framträda i offentligheten och att ställa sin sakkännedom till mera allmänt förfogande.

Den nya linjen för globala frågor

Chefen för den administrativa avdelningen Pekka Wuoristo berättade om den nya linjen för globala frågor, till vilken man skall överföra ärenden rörande globalisering och FN-systemet från de multilaterala linjerna inom den politiska avdelningen och avdelningen för utvecklingssamarbete. Helheten kompletteras av en del ärenden rörande organisationer såsom FN:s konferens om handel och utveckling UNCTAD samt ECE.

Finlands ambassadörer i samband med ambassadörsdagarna 2002

Klicka gruppbilden större

Reformen inverkar inte på ministrarnas arbetsfördelning. Från början av nästa år kommer ca 60 anställda att överföras till linjen för globala frågor som då inleder sitt arbete och som indelas i sex enheter.

Till enheten för allmänna globala frågor hör allmänna FN-frågor, FN:s generalförsamling och säkerhetsrådet, FN:s ekonomi och administration samt organisationspolitiska och globaladministrativa frågor.

Till enheten för ekonomisk och social utveckling hör FN:s ekonomiska och sociala råd, FN:s utvecklingsprogram och fonder, FN:s fackorgan inom enhetens verksamhetsområde samt genom dessa kanaliserad utvecklingsfinansiering, FN:s forskningsanstalter, utveckling och handel, social utveckling och kvinnors ställning samt jämlikhet.

Enheten för utvecklingsfinansieringspolitik sköter allmänna frågor rörande utvecklingsfinansieringspolitik, Världsbanksgruppen för utvecklingsfinansieringens del samt regionala, nordiska och andra utvecklingsfonder och -anstalter.

Enheten för internationella miljöärenden sköter frågor rörande internationell miljöpolitik och hållbar utveckling, internationella miljöavtal, verkställigheten av Kyotoavtalet, det internationella miljöprogrammet och boende- och bebyggelseprogrammet, internationella kärnsäkerhetsfrågor samt frågor rörande miljö och handel.

Till enheten för människorättspolitik hör ärenden rörande människorättspolitik, människorättsfrågor i internationella organisationer, flyktings-, immigrations- och asylpolitiska ärenden, delegationen för mänskliga rättigheter och delegationen mot rasism som verkar i samband med utrikesministeriet samt frågor rörande demokrati, såsom valobservatörer och stöd för att förverkliga mänskliga rättigheter och demokrati.

Enheten för humanitärt bistånd svarar för planeringen, koordineringen och uppföljningen av finansieringen av humanitärt bistånd, koordineringen av FN:s humanitära bistånd, mat- och livsmedelsbistånd, minröjningsverksamhet samt bistånd åt flyktingar.

Till följd av förändringarna nedläggs de multilaterala linjerna vid den politiska avdelningen och avdelningen för utvecklingssamarbete.


  • Utrikesministeriet: organisationsschema (avautuu uuteen ikkunaan)
  • Organisationen av utrikesförvaltningen (på finska) (avautuu uuteen ikkunaan)

    Understatssekreterare Torstila: uppföljning av utredningen Utrikesförvaltningen år 2000

    Sammandrag av utrikesministeriets verksamhetsberättelse år 2001