Valtiontalouden tarkastusvirasto arvioi Finnfundin sijoitustoimintaa ja riskienhallintaa

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV julkaisi 13. helmikuuta tarkastuskertomuksen Finnfundin sijoitustoiminnasta ja riskienhallinnasta. Finnfund on lähes kokonaan valtion omistama vaikuttavuussijoitusyhtiö, jonka lakisääteinen tehtävä on edistää kehitysmaiden sosiaalista ja taloudellista kehitystä.

VTV suosittelee raportissaan ulkoministeriötä määrittelemään tarkemmin, millaisia kehitysvaikutuksia ensisijaisesti tavoitellaan. Ulkoministeriö on osoittanut Finnfundille lukuisia tavoitteita, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Ulkoministeriö allekirjoittaa VTV:n huomion, että Finnfundin kehitystavoitteet on määritelty laajasti ja omistajaohjausta tulee kehittää. Kestävän ja kannattavan liiketoiminnan synnyttäminen kehitysmaissa on kuitenkin Finnfundin toiminnan ydin ja keskeisin kehitysvaikutus.

”Myös kehitysmaissa valtiot tarvitsevat toimivaa talouden perustaa kehittyäkseen ja huolehtiakseen kansalaisistaan. Kannattava liiketoiminta edistää kehitysmaiden yhteiskuntien taloudellista ja sosiaalista kehitystä monen vaikutuskanavan kautta”, sanoo kehityspolitiikasta vastaava alivaltiosihteeri Pasi Hellman.

Ulkoministeriö on vuodesta 2011 aktiivisesti ohjannut Finnfundia kohdentamaan sijoituksensa alemman keskitulotason tai sitä köyhempiin maihin, koska liiketoimintaan tarvittavat rahoitusmarkkinat toimivat näissä puutteellisesti. Liiketoiminta näissä maissa ei ole riskitöntä, mutta kehitysrahoituslaitosten keskeinen tehtävä on täydentää markkinoita. Kehitysvaikutusten aikaansaamiseksi on otettava sellaisia riskejä, joihin markkinatoimijat eivät kykene. Finnfund on koronapandemiasta huolimatta onnistunut pääosin säilyttämään itsekannattavuutensa, ja investointikohteissa työskentelevät ihmiset työpaikkansa. VTV toteaa tarkastusraportissaan, että Finnfund on riskienhallinnassaan systemaattinen ja riskit arvioidaan useasta näkökulmasta.

”Finnfund on kohdentanut sijoituksia yhä vahvemmin köyhimpiin maihin ja samalla sen toiminta on säilynyt kannattavana. Tämä on vahva osoitus siitä, että Finnfund on onnistunut toimimaan hallituksen kehityspoliittisten linjausten mukaisesti. Se on myös kyennyt löytämään järkevät sijoituskohteet sekä tukemaan kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista”, toteaa Hellman.

Finnfundin toimintaa on myös ohjattu liiketoiminnan synnyttämisen yhteydessä etenkin ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen sekä tasa-arvotyöhön. Nämä ovat Suomen kehityspolitiikan läpileikkaavia teemoja, joiden edistämiseen on laaja poliittinen yhteisymmärrys. Finnfund on ensimmäisenä kehitysrahoituslaitoksena maailmassa salkultaan hiilinettonegatiivinen.


Ulkoministeriö kiittää VTV:tä raportissa esiin nostetusta jo tehdystä ja käynnissä olevasta aktiivisesta työstä kehitysvaikutusten arvioinnissa. Ulkoministeriön tavoite on, että Finnfundin kyky raportoida aikaansaamistaan kehitysvaikutuksista vahvistuu edelleen.

Finnfundia rahoitettaessa on syytä käyttää harkintaa siinä, millä eri muodoilla ja missä olosuhteissa tämä tapahtuu. Finnfundin toiminnan kasvattaminen on ollut Suomen hallituksen kehityspoliittisen tahdon mukaista. Finnfundin kyky saada mukaan merkittävää yksityistä pääomaa kestävän kehityksen tavoitteiden rahoittamiseen on Suomen kehityspoliittisessa instrumenttivalikoimassa tärkeä ominaisuus. Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat investoinnit eivät toteudu vain julkisin varoin.
 

Lisätietoja

  • Emmi Oikari, kehitysrahoituksen ja yksityisen sektorin yksikön päällikkö, puh. +358 295 350 964
  • Oskar Kass, tiiminvetäjä, yksityisen sektorin tiimi, puh. +358 50 471 2099
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi