Beredningen av den nya säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen inleds

Statsrådets kommunikationsenhet
Pressmeddelande  210/2007
14.8.2007

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott har beslutat att inleda beredningen av en ny säkerhets- och förvarspolitisk redogörelse. I enlighet med regeringsprogrammet bereds redogörelsen med utgångspunkt i ett brett säkerhetsbegrepp. I samband med redogörelsen definieras försvarsmaktens utvecklingslinjer och resurser på lång sikt. Samtidigt utreds bl.a. verkningarna av EU:s säkerhetsgarantier samt av en militär alliansfrihet eller allians, på basis av vilka Finlands militära ställning kan utvärderas.

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott, som sammanträder tillsammans med republikens president, ansvarar för beredningen av redogörelsen.

För redogörelsen har inrättats en beredningsgrupp med understatssekreteraren för utrikesärenden Esko Hamilo från statsrådets kansli som ordförande. Gruppens övriga medlemmar är understatssekreterare Markus Lyra från utrikesministeriet, överdirektör Pauli Järvenpää från försvarsministeriet (med generalmajor Markku Koli från huvudstaben som suppleant), statssekreterare Raimo Sailas från finansministeriet och kanslichef Jarmo Viinanen från republikens presidents kansli.

Utrikesministeriet ansvarar för tjänstearbetet främst till den del som gäller utrikes- och säkerhetsmiljön och dess konsekvenser för Finlands vidkommande, försvarsministeriet för den försvarspolitiska helheten och, med bistånd av säkerhets- och försvarskommittén (TPAK), för totalförsvaret, som stöder denna helhet, samt statsrådets kansli, med bistånd av kansli- och beredskapschefsmötena, för den omfattande säkerheten (förutom den militära säkerheten). Även republikens presidents kansli är nära kopplat till arbetet.

Statsministern, utrikesministern och försvarsministern presenterar de frågor som gäller deras egna ansvarsområden för statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott.

Utgångspunkt och mål

Finlands utrikes- och försvarspolitiska omvärld har förändrats och håller på att förändras i många avseenden. Ett nytt utvecklingsskede pågår inom hela det internationella systemet. En diskussion förs om staternas roll men även om centrala internationella institutioners, inklusive FN:s, EU:s och Natos framtid. EU har utvidgats och genomgår nu en betydande institutionell omvandling även på området för utrikes- och säkerhetspolitiken. Nato har förverkligat en omfattande utvidgning. Den interna utvecklingen i Ryssland har lett till att landet eftersträvar en starkare roll i den internationella politiken. Globaliseringen och de s.k. nya hoten framhäver betydelsen av ett brett säkerhetsbegrepp i säkerhetspolitiken.

Redogörelsen år 2008 förväntas grundligt utvärdera dessa förändringar och deras konsekvenser för Finlands ställning och Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Med detta som utgångspunkt bör redogörelsen också utvärdera frågor som gäller Finlands försvarspolitik och utvecklandet av en omfattande säkerhet.

Stärkandet av en omfattande säkerhet förutsätter övergripande internationellt samarbete samt en välfungerande nationell verksamhet i hela landet, varvid även Ålands ställning beaktas. Strategin för tryggande av samhällets vitala funktioner (TSVF) uppdateras.

Beredningsarbetet har som mål att redogörelsen överlåts till riksdagen före utgången av år 2008.

Ytterligare information: understatssekreterare Esko Hamilo, statsrådets kansli, tfn (09) 1602 2068, och understatssekreterare Markus Lyra, utrikesministeriet, tfn (09) 1605 5031