Unionens utvidgningsprinciper huvudtema för Europeiska rådet

Statsrådets kommunikationsenhet

Pressmeddelande 467/2006
15.12.2006

Europeiska rådet i december förde en ingående diskussion om principerna för Europeiska unionens utvidgning. Stats- och regeringscheferna bekräftade sin gemensamma syn på hur utvidgningen bör framskrida Utvidgningen är även i framtiden en central prioritet för EU, och unionen förblir öppen.

Europeiska rådet framhöll att unionen bör kunna fungera effektivt och utveckla sin egen verksamhet då den utvidgas. Kandidatländerna måste å sin sida uppfylla avtalade villkor och förpliktelser före anslutningen. Kandidatländerna bedöms efter egna meriter. Unionen kan både utvidgas och fördjupas samtidigt.

Stats- och regeringscheferna bekräftade att unionen håller fast vid de förpliktelser som ingåtts med kandidatländerna. Europeiska rådet fastställde också EU-medlemsperspektivet för västra Balkan.

Med tanke på en vidareutveckling av utvidgningsprocessen begärde stats- och regeringscheferna Europeiska kommissionen bedöma hur kandidatländernas eventuella EU-medlemskap inverkar på unionens verksamhet. Rapporten skall fokusera på politiska, ekonomiska och institutionella konsekvenser. Stats- och regeringscheferna konstaterade dessutom att unionens medborgare bör informeras om utvidgningen på ett effektivt och öppet sätt.

Ett annat centralt tema för mötet var effektiviseringen av beslutsfattandet i rättsliga och inrikes frågor. Europeiska rådet i juni gav ordförandelandet Finland i uppdrag att undersöka möjligheterna att förbättra beslutsfattandet och verksamheten inom området för frihet, säkerhet och rättvisa. Unionen måste effektivisera sin verksamhet särskilt i frågor som hänför sig till medborgarnas säkerhet, såsom bekämpningen av terrorismen och gränsöverskridande brottslighet.

Europeiska rådet beslutade att beslutsfattandet i rättsliga och inrikes frågor förnyas då man fattar beslut om unionens följande fördragsrevidering. Lösningarna bör hittas utgående från samma element som i fråga om det konstitutionella fördraget, som bl.a. innebär att beslutsfattandet med kvalificerad majoritet utvidgas. Stats- och regeringscheferna betonade också att det praktiska samarbetet mellan medlemsstaternas myndigheter samtidigt måste fördjupas.

Europeiska rådet fattade beslut om principerna för en övergripande invandringspolitik och avtalade om konkreta åtgärder för år 2007. Samarbetet med tredjeländer fördjupas, resurserna för bevakningen av unionens yttre gränser utökas och unionens kapacitet att agera vid hanteringen av plötsliga invandringsströmmar stärks. Stats- och regeringscheferna avtalade också om metoder för stödjande av laglig invandring och integration.

Statsminister Matti Vanhanen gav medlemsländerna sin bedömning av resultaten av de konsultationer om det konstitutionella fördraget som ordförandelandet Finland hade med medlemsländerna under hösten. Det följande EU-ordförandelandet Tyskland skall under våren 2007 utarbeta en rapport om det konstitutionella fördragets framtid. Unionen vidareutvecklas även utgående från de nuvarande fördragen.

Utgående från diskussionerna vid mötet för stats- och regeringscheferna i Lahtis i oktober konstaterade Europeiska rådet att arbetet i fråga om innovationer, energipolitiken och klimatförändringen fortsätter våren 2007.

Dessutom välkomnade stats- och regeringscheferna Rumänien och Bulgarien som medlemmar i Europeiska unionen den 1 januari 2007. Genom Rumäniens och Bulgariens EU-medlemskap fullbordas unionens femte utvidgning.

Dessutom antog stats- och regeringscheferna uttalanden om fredprocessen i Mellanöstern, Libanon, Iran, Afghanistan och Afrika.

Ytterligare information: statssekreteraren för EU-ärenden Jari Luoto, statsrådets EU-sekretariat, tfn (09) 1602 2180