Utrikesministeriets budgetförslag för 2008

Pressmeddelande 145/2007
3.8.2007

Utrikesministeriet föreslog i sitt budgetförslag, som överlämnades till finansministeriet den 29 maj, att förvaltningsområdet skulle beviljas sammanlagt 1 097,5 miljoner euro för år 2008, vilket underskrider ramen för förvaltningsområdet med 2,6 miljoner euro.

Utrikesministeriet har i sitt budgetförslag för 2008 lagt fram förvaltningsområdets samhälleliga effektmål i enlighet med ministeriets strategi. Utrikesministeriet har förnyat strukturen och grunderna för budgetförslaget för 2008.

För omkostnadsmomentet föreslogs i budgetförslaget 190,7 miljoner euro. År 2008 ansvarar utrikesministeriet för ordförandeskapet i OSSE. Utrikesministeriet genomför fortsättningsvis sitt produktivitetsprogram, som har som mål att minska antalet anställningar inom utrikesförvaltningen med 17 år 2008. Servicecenterprojektet för förvaltningsområdet framskrider enligt produktivitetsprogrammet i samarbete med det valda servicecentret.

För det internationella utvecklingssamarbetet föreslog ministeriet sammanlagt 825,9 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 0,45 procent av bruttonationalinkomsten. För kapitel 30 under utrikesministeriets huvudtitel, internationellt bistånd, föreslogs sammanlagt 667,8 miljoner euro i enlighet med ramen för förvaltningsområdet. Av biståndsanslagen har 2,4 miljoner euro överförts till omkostnader för biståndsförvaltningen.

Ministeriet föreslog en ökning av Fonden för industriellt samarbete Finnfunds kapital med 15 miljoner euro. Momentets anslag har överförts från momentet för internationellt bistånd.

För närområdessamarbetet föreslogs i enlighet med ramen 20,5 miljoner euro.

För utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor föreslogs 56,4 miljoner euro och för civilpersonalens deltagande i krishantering 14,1 miljoner euro. Enligt uppskattning motsvarar personalen som är anställd för militära och civila krishanteringsuppgifter cirka 1 100 årsverken år 2008.

För vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag, moment 24.99.66, föreslogs totalt 95,9 miljoner euro. Ett anslag på 9,1 miljoner euro föreslogs för ansvaret för OSSE-ordförandeskapet 2008.

Till utrikesministeriets förvaltningsområde beräknas övriga inkomster på 3,2 miljoner euro inflyta i form av olika återbäringar, som inte är inbegripna i utrikesministeriets omkostnader.

Närmare upplysningar: ekonomiplaneringschefen Mikko Patosuo, tfn 09 1605 5870, för utvecklingssamarbetets del chefen för enheten för allmän utvecklingspolitik och planering Sinikka Antila, tfn 09 1605 6283, och för närområdessamarbetets del överinspektör Minni Hyrkkänen, tfn 09 1605 5610

Utrikesministeriets budgetförslag (på finska) (avautuu uuteen ikkunaan)