Utrikesminister Erkki Tuomiojas julhälsning


Det gångna året har karakteriserats framför allt av diskussionen om situationen, uppgifterna och utvecklingsbehoven inom vår administration. I januari tillsattes en arbetsgrupp under ledning av understatssekreterare Pertti Torstila, som överlämnade sin redogörelse till riksdagens utrikesutskott i juni. Under arbetet fördes en grundlig och öppen diskussion både inom vår egen administration och med våra centrala samarbetspartners. Utrikesutskottet gav sitt utlåtande – som en julklapp – till vår redogörelse fredagen den 14 december. Dess budskap var klart: utrikesförvaltningen behöver mera resurser för sin expanderande verksamhet och nätet av beskickningar är ändamålsenligt och riktigt till omfånget. Enligt utlåtandet bör man i kommande budgeter ta i beaktande de tilläggsbehov som utrikesförvaltningen har för sina verksamhetsutgifter. Vi har alltså av riksdagen fått ett starkt politiskt stöd.

Förutom att begrunda resurser så har utrikesministriet på begäran av riksdagens utrikesutskott i år lett en första utredning någonsin om Finlands politiska linjedragningar i fråga om hur bemästra globaliseringen. Vi deltog även aktivt i arbetet på statsrådets säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse.

Enligt en undersökning i Tammerfors universitetet senaste vår framgår det att utrikesministeriet bland myndigheterna näst efter polisen och försvarsmakten åtnjuter mest förtroende. Däremot känner medborgarna just inte till vår verksamhet. För att vi inte skulle förbli en avlägsen fästning ute på Skatudden utan tvärtom skingra den felaktiga bilden av diplomatliv i sus och dus beslöt vi oss att lämna Helsingfors. De första medborgarmötena i Rovaniemi och Uleåborg överträffade alla förväntningar. Inkommande vinter skall utrikesministeriet presentera sig ännu på nio orter, nästa gång i Björneborg den 18 januari och Åbo den 20 januari.

Terrordåden den 11 september med sina följder har gett oss mycket arbete under hela hösten. Jag vill också i detta sammanhang framföra ett varmt tack för den utomordentliga snabbhet och tjänstvillighet med vilken krisjouren i vårt ministerium satte igång sitt arbete. Den bistod 3 500 oroade medmänniskor. Förfrågningarna som berörde turism ökade kraftigt. Denna ökade efterfrågan besvarades särskilt genom att satsa på information om resesäkerhet på internet. Beredskapen inför krissituationer i våra beskickningar har också höjts. Konsultjänsterna hör till vårt mest centrala arbetsfält. De skall skydda och hjälpa finländare utomlands.

Jag vill tacka också alla dem som såväl i ministeriet som i beskickningarna utomlands givit sitt bidrag till arbetet mot terrorism. På nolltid uppstod i ministeriet en “terroristcell” som i nära samarbete med den övriga statsförvaltningen koordinerat Finlands verksamhet mot terrorism inom Europeiska Unionen, i Förenta Nationerna och på och andra internationella arenor. Vår juridiska avdelning har fått stå i för att få regeringens brådskande förslag i ordning för behandling i riksdagen.

I nästa år väntar oss igen nya utmaningar. Innan det önskar jag att alla våra läsare får möjlighet till ro och vederkvickelse. Jag önskar er alla en god och fridfull jul samt ett gott nytt år.

Erkki Tuomioja