Gemensamt uttalande av utrikesministrarna Carl Bildt, Ilkka Kanerva och Jonas Gahr Støre Bodø den 10 oktober 2007

Pressmeddelande 202/2007
10.10.2007

Utrikesminister Ilkka Kanerva träffade den 9-10 oktober i Bodö sina kolleger, Sveriges utrikesminister Carl Bildt och Norges utrikesminister Jonas Gahr Støre. I slutet av mötet utgav ministrarna det följande uttalandet:

"Vi har idag diskuterat hur vi ska stärka det utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet mellan våra tre länder. Detta är en naturlig följd av de ändrade säkerhetspolitiska realiteterna i både Norden och Europa i övrigt. Vi delar utmaningarna i utrikes- och säkerhetspolitiska samanhang i norr och önskar utnyttja denna intressegemenskap i utformningen av ett mer omfattande samarbete.

Det nya säkerhetspolitiska landskapet öppnar också möjligheter att stärka samarbetet vad gäller våra tre länders bidrag till internationella fredsoperationer och samverkan på fältet. Vi vill lägga vikt vid att stärka dialogen i utformningen av våra bidrag till stabilitet och säkerhet inom ramen för FN, NATO, EU och OSSE. Det gäller också ett stärkt samarbete om möjliga gemensamma bidrag till fredsoperationer. Med utgångspunkt i Norges säkerhetspolitiska samarbete med EU och Sveriges och Finlands samarbete med NATO öppnar sig nya möjligheter som vi önskar utnyttja.

Vi vill också diskutera möjligheterna att stärka och bygga vidare på detta samarbete med våra försvarsministerkolleger. Ett samarbete mellan Finland och Sverige har redan inletts vad gäller havsövervakning och ett motsvarande samarbete om luftlövervakning förbereds. Nyligen framlade också den norska och den svenska försvarschefen en möjlighetsstudie för samarbete inom försvarssektorn.Sammantaget illustrerar detta att det finns en betydlig potential för samarbete mellan de tre länderna.

Samarbetet mellan våra länder kommer att utvecklas med full respekt för de förpliktelser vi har åtagit oss i olika internationella organisationer och bygga på det redan etablerade samarbetet mellan de fem nordiska länderna. Det kommer att vara viktigt att hålla de andra nordiska länderna informerade samt att involvera dem där det är naturligt.

Vi vill utveckla ett samarbete i norr som är baserat på öppenhet gentemot Ryssland.

I Afghanistan kommer vi att överväga möjligheterna för ett närmare samarbete inom ramen för ISAF, bl.a. vad gäller träning och utbildning av den afghanska armén, arbetet i de s.k. regionala enheterna för säkerhet och återuppbyggnad (PRT) liksom samarbete om andra styrkebidrag och stödfunktioner. Genom detta samarbete vill vi uppnå större effekt av våra tre länders samlade insats och bättre långsiktighet i vår egen planering.

Vi ser också betydliga möjligheter för ett tätare samarbete inom den civila insatsen i Afghanistan och med hänsyn till reform av säkerhetssektorn.

Motsvarande möjligheter till samarbete öppnar sig i FN- och EU-ledda operationer i Afrika.

Vi har idag diskuterat hur vi kan stärka och anpassa regionala samarbetsordningar i norr, särskilt Barents- och Östersjösamarbetet, genom att knyta dem närmare de bredare europeiska processerna. Dessa diskussioner kommer att fortsätta.

Vi lägger vikt vid det samarbete som utvecklar sig inom den Nordliga dimensionen, inte minst de framsteg som gjorts inom miljöpartnerskapet, inkl. kärnsäkerhet och partnerskapet för hälsa och socialt välbefinnande. Vi vill närmare studera möjligheterna att utveckla såväl det gränsregionala samarbetet som det bredare samarbetet mellan regionerna och Ryssland. Detta kommer bl.a. att kunna omfatta förenklingar för kontakter mellan människor över gränserna samt fördjupat samarbete mellan vänorter och inom näringslivet. I detta sammanhang blir det naturligt att försöka lära av varandras erfarenheter.

Vi ser också möjligheter för ett stärkt trilateralt näringslivssamarbete. Pågående diskussioner om planer för näringslivs- och infrastruktur-utveckling på Nordkalotten har varit nyttiga. Vi önskar bidra till en bättre koordinering av nationella planer och effektivare utnyttjande av de totala resurserna i norr.

På kunskapssidan deltar Finland, Sverige och Norge alla i EU:s Bolognaprocess och det nordiska samarbetets mekanismer tar bra till vara möjligheterna inom detta område. Det blir ändamålsenligt att diskutera speciella insatsområden som t.ex. miljöövervakning där ett trilateralt samarbete kan ha ett mervärde.

Samtidigt öppnar utvecklingen i norr för en närmare dialog om energifrågor i vid mening."

Närmare upplysningar: avdelningschef Pilvi-Sisko Vierros, tfn. +358 9 1605 5032, och ministerns tjänstemannasekreterare Tanja Jääskeläinen, tfn +358 9 1605 5332

pohjoismainen yhteistyö