Utrikeshandels- och utvecklingsminister Väyrynen: Måltidtabell behövs för utvecklingsanslagens tillväxt

utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen  ”Som minister eftersträvar jag att 0,7 % av bruttonationalinkomsten så fort som möjligt ska reserveras för Finlands utvecklingssamarbete. Regeringen borde ställa upp en tidtabell för att nå målet”, uppgav utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen när han träffade pressen den 10 maj.

Enligt Väyrynen ökar anslagen för utvecklingssamarbete under denna regering med minst 370 miljoner euro. Med den tillväxttakten uppnås i alla händelser 0,5 % av BNI innan regeringsperioden är till ända. Därmed skapas förutsättningar för att uppnå målet på 0,7 % till år 2015.

Även om det är skilda ministrar som ansvarar för utrikeshandel och utveckling i de flesta länder som är jämförbara med Finland, anser Väyrynen att Finlands modell är ändamålsenlig: ”Frågor om handel och utveckling är nära förbundna med varandra och det är bra att kombinera dem, fast de bildar en tung portfölj.”

Inga stora förändringar i det utvecklingspolitiska programmet

Väyrynen meddelar att det nya utvecklingsprogram som är under beredning blir färdigt i höst. Det kommer inte att innehålla några stora reformer jämfört med det nuvarande programmet, men däremot nya tyngdpunkter så som miljö och utveckling, krisförebyggande och fredsstiftande. Samtidigt dryftas vilka områden resurserna ska styras till, och hur verksamheten ska bli så effektiv som möjligt.

”Utvecklingspolitik är mycket mer än utvecklingssamarbete, men utvecklingssamarbetet är ett viktigt instrument när utvecklingspolitiken förverkligas”, sade Väyrynen.

Väyrynen som nyss hade återvänt från FN:s kommitté för hållbar utveckling berättade att han själv är speciellt intresserad av frågor om miljö och utveckling. Han anser att kommittén borde betona utvecklingens inverkan på naturresurser och miljö i sitt framtida arbete.

”Att man utvecklar landsbygden, och hurdan jordbrukspolitik man bedriver, har stor betydelse för hållbar utveckling. Att megastäderna runt om i världen bara växer är ett ekologiskt osunt fenomen och slumområden är odugliga boendemiljöer. I slummen kommer maten, vattnet och energin långväga ifrån och problemen med avfall är kolossala. Om levnadsbetingelserna på landsbygden är dåliga fortsätter urbaniseringen och slumområdenas invånarantal bara att öka. Den utvecklingen skulle man kunna balansera med förnuftig landsbygds- och regionalpolitik”, konstaterade minister Väyrynen.