Tuuli Ojala känner till den arktiska miljön

Specialsakkunniga Tuuli Ojala är assistent till ordföranden i utrikesministeriets Arktisteam och Finlands representant i Arktiska rådets arbetsgrupp för hållbar utveckling. I intervjun berättar hon om sitt arbete.

SpeciasakkunnigaTuuli Ojala. Photo: Teemu Aitamurto

Hur kommer det sig att du började arbeta med frågor som rör Arktis?

Jag kom in på Arktisfrågorna via internationella Barentssekretariatet i Kirkenes. Jag arbetade som miljösakkunnig där då Finland var ordförande för Barentsrådet.

Med den bakgrunden har det varit naturligt att fortsätta med det samarbete som omfattar hela den arktiska regionen, särskilt eftersom en stor del av Arktiska rådets verksamhet hänför sig till skyddet av den arktiska miljön.

Innan jag kom till Kirkenes arbetade jag med skyddet av Östersjön och ekologisk forskning.

Hur ser en arbetsdag ut för dig i Arktisteamet?

Till ordförandeskapet hör planering av innehåll och praktiska ärenden inför Arktiska rådets tjänstemannamöten samt genomförandet av själva mötena. Mångfacetterade praktiska uppgifter i anslutning till dessa är en av de saker som fyller den här arbetsmyrans arbetsdag.

Jag håller kontakt med nationella stödgrupper, kollegor i de arktiska länderna samt med Arktiska rådets sekretariat.

När det gäller rådets arbetsgrupp för hållbar utveckling hör det till mitt ansvar att samordna Finlands deltagande och att representera Finland på möten. Då mötena bereds samarbetar vi kontinuerligt med ordföranden för arbetsgruppen för hållbar utveckling. Han ingår i vårt team.

Utöver uppgifter i anslutning till ordförandeskapet i Arktiska rådet följer jag med och producerar material kring frågor som rör mitt specialkunnande och jag deltar i utvärderingen av olika arktiska projekt.

Vilka frågor lyfter Finland fram under sitt ordförandeskap i arbetsgruppen för hållbar utveckling?

Det praktiska arbetet i arbetsgruppen för hållbar utveckling utförs inom olika projekt. Finländarnas deltagande i verksamheten i arbetsgruppen har ökat rentav explosionsartat i och med ordförandeskapet. Finland har lanserat tre egna initiativ i arbetsgruppen och deltar dessutom i en stor del av arbetsgruppens andra projekt.

Östersjö-, Barents- och Arktisfinansieringen som samordnas av utrikesministeriet har en central betydelse för Finlands deltagande i praktiska projekt.

Arbetsgruppen för hållbar utveckling har i synnerhet aktiverat sig på området för utbildning, som är en av prioriteringarna under vårt ordförandeskap. Nyligen inleddes tre projekt som fokuserar på utbildning i arktiska förhållanden. Lapplands universitet är initiativtagare till ett lärarutbildningsprojekt.

Största delen av arbetet i Arktiska rådet hänför sig på sätt eller annat till miljöfrågor. Bild: Markku Nikki

Miljöministeriet leder ett projekt som fokuserar på utvärderingar av miljökonsekvenser för Arktis. Projektet befinner sig i kärnan av hållbar utveckling då det utreder hur negativa miljömässiga och sociala konsekvenser av omfattande ekonomiska projekt kan minimeras.

Arktiska energifrågor och klimatförändringen tas upp till behandling då Finland även står värd för den fjärde arktiska energikonferensen i september.

Finland deltar också aktivt i hälsoprojekt som startats av tidigare ordförande. Projekten genomförs av olika ministerier och underlydande ämbetsverk samt av experter vid högskolor. Min uppgift är att följa hur projekten framskrider, ge nödvändiga anvisningar och samordna projektens rapportering.

Utöver genomförandet av projekt i praktiken är det nödvändigt att få ett mer strategiskt grepp om verksamheten i arbetsgruppen. En del av detta är att ordförandeskapets genomgående tema, det vill säga FN:s Agenda 2030, framträder mer i arbetsgruppens arbete. Här försöker jag som Finlands representant bistå ordföranden.

Vilket är ditt favoritminne av Arktis?

Det är nog tiden jag tillbringade i Kirkenes. Nya arbetskontakter, bekanta och goda vänner från olika länder, veckoslutsutfärder i de majestätiska landskapen och skidåkning för barnen, en kunskap som de tyvärr inte haft användning för i Helsingfors under de senaste vintrarna.

Kotzebue i Alaska gjorde också ett stort intryck med sin karghet och vänlighet.