Avgörande i ett ärende gällande strukturfonder

Statsrådets kommunikationsenhet

Pressmeddelande 66/2007
7.3.2007


Europeiska gemenskapernas domstol ger torsdagen den 8 mars sin dom i ett ärende gällande en finländsk begäran om förhandsavgörande. Det är fråga om Rovaniemi förvaltningsdomstols begäran om förhandsavgörande i ett mål som gäller villkoren för stödberättigande allmänna omkostnader som ersätts ur strukturfonderna.

Rovaniemi förvaltningsdomstol vill med sin begäran om förhandsavgörande få klarhet i om allmänna omkostnader kan ersättas i en situation där den som ansöker om stöd har verifierat kostnaderna genom att använda en beräkningsmodell som räknar ut den relativa andelen av organisationens totala allmänna omkostnader, eller om den sökande alltid skall kunna verifiera hur stor del av de allmänna omkostnaderna de facto riktas till projektet.

Finlands regering ansåg i sin skriftliga förhandling att den som ansöker om stöd på ett rättvist och opartiskt sätt skall påvisa hur det understödda projektet påverkar utgifterna. De allmänna omkostnaderna kan beaktas endast till den del det på ett tillförlitligt sätt kan påvisas hur stor del av organisationens resurser som har gått till projektets genomförande.

Generaladvokat L. A. Geelhoed gav den 14 september 2006 sitt förslag till avgörande i ärendet. Generaladvokaten ansåg att man vid beräkningen av de allmänna omkostnaderna kan använda procentandelen av de totala allmänna kostnaderna, om bara ifrågavarande procentandel är rättvis och opartisk och är på rätt nivå i förhållande till gemenskapsprojektets omfattning. Den nationella domstolen skall avgöra om dessa villkor uppfylls i huvudsaken.

EG-domstolens domar kan läsas på Internet på domstolens webbplats under adressen http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=sv(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan). Domarna kommer i allmänhet in på webbplatsen på eftermiddagen den dag de avkunnats. Målets nummer är C-289/05.

Ytterligare information: direktören för EU-domstolsärenden Joni Heliskoski, utrikesministeriet, tfn 09 1605 5709