Ambassadör Terhi Hakala vald till chef för OSSE:s Georgienmission

Pressmeddelande 201/2007
10.10.2007

Ambassadör Terhi Hakala har valts till chef för Europeiska samarbets- och säkerhetsorganisationens Georgienmission från och med den 15 oktober.

Uppdraget som inleddes år 1992 har som uppgift att bidra till en politisk lösning i Georgiens så kallade frusna konflikter och huvudansvaret är koncentrerat till konflikten i Sydossetien. Fredsförhandlingarna stampar på stället och det förekommer ofta beväpnade sammandrabbningar i konfliktzonen. Till missionens mandat i Georgien hör bland annat också att främja mänskliga rättigheter, demokrati och fri media samt att övervaka fredsbevararna i området i enlighet med OSSE:s principer. Missionen deltar också i förnyelsen av Georgiens gränsåtgärder, bland annat genom att utbilda gränsvakter och gränspoliser.

Terhi Hakala tjänstgör för närvarande som Finlands ambulerande ambassadör i Georgien, Armenien och Azerbajdzjan. Hon har stor sakkännedom om Sydkaukasien och Östeuropa. Tidigare har Hakala tjänstgjort bland annat vid ambassaden i Moskva, generalkonsulatet i S:t Petersburg och Finlands beständiga OSSE-representation i Wien. Vid utrikesministeriet har hon senast tjänstgjort som chef för enheten för Östeuropa och Centralasien. Under åren 1995-1996 arbetade Hakala vid Finlands samordförandeskapsteam vid den så kallade Minskkonferensen. Minskkonferensen eftersträvar lösningar på Nagorno-Karabahkonflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan. Hakala började sin bana vid utrikesministeriet år 1988.

Vid OSSE-sekretariatet i Wien och dess underlydande fältmissioner tjänstgör för närvarande nio finländska sakkunniga som förutom Wien är placerade i Kosovo, Bosnien-Hercegovina, Moldavien och Uzbekistan.

Till OSSE hör totalt 56 stater: alla Europas, Sydkaukasiens och Centralasiens länder samt USA och Kanada. Organisationen har 18 fältmissioner i 17 olika deltagarländer. Georgienmissionen hör till de största. Den sysselsätter sammanlagt 64 internationella och 153 lokalt anställda sakkunniga.

Finland är ordförandeland för OSSE år 2008.

Närmare uppgifter: ambassadör Aleksi Härkönen, chef för OSSE-ordförandeskapssekretariatet, tel. 09 1605 5496 och ambulerande ambassadör Terhi Hakala, tel. 09 1605 5532

 

 

ETYJ