Suomi jatkaa Nepalissa tukeaan naisten aseman parantamiseksi

Suomi tukee YK:n tasa-arvojärjestön UN Womenin toimintaa Nepalissa yhteensä 4 miljoonalla eurolla vuosina 2018-2021. Rahalla tuetaan UN Womenin ohjelmaa, joka edistää nepalilaisten naisten taloudellista ja poliittista osallistumista sekä köyhyyden poistamista.

Yhtenä Suomen tuen tavoitteista on muuttaa naisia syrjiviä käytäntöjä. Kuva: Tuukka Ervasti/UM

Sopimus Suomen tuesta allekirjoitettiin UN Womenin kanssa Kathmandussa joulukuun lopussa 2018. Tuki on jatkoa Suomen aikaisemmalle yhteistyölle UN Womenin kanssa Nepalissa.

Vuodesta 2012 lähtien Suomen tuella UN Womenille on aikaisemmin parannettu konfliktista kärsineiden naisten asemaa, vahvistettu keskus-, paikallishallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kapasiteettia suunnitella ja toteuttaa Nepalin kansallista 1325 Naiset, Rauha ja Turvallisuus -toimintasuunnitelmaa. Lisäksi on tuettu kaikkein köyhimmässä asemassa olevien nepalilaisten naisten taloudellista asemaa yrittäjyystuen ja koulutuksen avulla.

Suomen myöntämän tuen avulla on mahdollista valvoa lainsäädännön, politiikkojen ja suunnitelmien toimeenpanoa. Tavoitteena on muuttaa naisia syrjiviä käytäntöjä ja poistaa haitallisia toimintatapoja. Vallalla olevat sosiaaliset normit syrjivät naisia ja rajoittavat heidän äänensä kuulumista niin omissa yhteisöissä kuin yhteiskunnassa laajemmin.

Vuoden 2017 historiallisissa vaaleissa valittiin 14 000 naista päättäjiksi vuonna 2015 voimaan tulleen perustuslain mukaisesti, mikä avaa uusia vaikutusmahdollisuuksia naisille ja edistää osaltaan tasa-arvon toteutumista. Vaalit käytiin tuolloin liittovaltio-, provinssi- ja paikallistasolla. Suomen tuen myötä naisedustajia voidaan tukea heidän tehtävässään päättäjinä ja sitä kautta vahvistaa naisten yhteiskunnallista osallistumista ja johtajuutta, myös rauhan ja turvallisuuden saralla.

”Sukupuolten välinen tasa-arvo, köyhyyden poistaminen sekä naisten ja tyttöjen oikeuksien edistäminen ovat Suomen kärkiä kehityspolitiikassa. Naisten oikeudet voivat toteutua vain, mikäli edistetään heidän osallistumistaan taloudessa ja politiikassa, hallinnossa ja päätöksenteon rakenteissa”, sanoo Suomen Nepalin-suurlähettiläs Pertti Anttinen.

UN Women toimii yhteistyössä Nepalin hallituksen kanssa ohjelman toteuttamiseksi.