Sverige och Finland - samarbete för förstärkt utrikespolitik

Sverige och Finland har unika band. Vi har en gemensam historia, våra folk står varandra nära, våra ekonomier är tätt sammanlänkade och vi delar gemensamma värden.

Mot bakgrund av de många säkerhetsutmaningarna i vår yttre miljö är det naturligt att vi söker ett förstärkt samarbete kring utrikes- och säkerhetspolitiken. I egenskap av utrikesministrar kommer vi att tillhandahålla det strategiska ledarskapet för det fördjupade samarbetet. Vårt samarbete kommer att förstärkas genom nära dialog, gemensamma insatser och diplomatutbyten.

Vårt bilaterala försvarssamarbete fortsätter att utvecklas på ett substantiellt sätt. Vår säkerhet är i själva verket odelbar.

Säkerheten i Europa har utmanats i och med Rysslands olagliga annektering av Krim och angrepp på östra Ukraina. Detta har haft en negativ inverkan på säkerhetsläget i Östersjöregionen. Den europeiska säkerhetsordningen och de grundläggande principerna måste upprätthållas. Vi måste sända ett kraftfullt budskap till stöd för varje lands rätt att besluta om sin egen säkerhetspolitik. Denna rätt fastställdes i Helsingforsdeklarationen för mer än fyrtio år sedan. Dess värde får inte skrivas ner nu.

Vi behöver hitta sätt att minska riskerna och främja förtroende och förutsägbarhet. En dialog mellan samtliga berörda parter ligger i vårt intresse och bidrar till långsiktig stabilitet och säkerhet i Europa.

Det krävs en övergripande säkerhetsstrategi – demokrati, rättstatsprincipen, respekt för de mänskliga rättigheterna och kvinnors lika ställning är av avgörande betydelse för freden. Vi bidrar till utveckling och krishantering på ett kraftfullt sätt, både civilt och militärt.

Både Finland och Sverige är militärt alliansfria länder. Våra säkerhetspolitiska val utgör en gedigen grund för bilateralt och multilateralt samarbete och bidrar till stabiliteten i vår region.

Våra länder delar samma säkerhetsmiljö och har valt medlemskap i EU, men inte i Nato. I egenskap av medlemsstater stödjer vi att EU uttalar sig kraftfullt för säkerhet, värderingar och en regelbaserad säkerhetsordning. EU:s nya globala strategi erbjuder en bra väg framåt. Vi kommer tillsammans att arbeta för ett snabbt genomförande av strategin.

Sverige och Finland har ett nära samarbete med Nato. Alla gynnas av att säkerheten kring Östersjön diskuteras med partner i vår region, inklusive Nato. Detta visade sig på Natotoppmötet i Warszawa, där Sverige och Finland deltog i överläggningar på högsta nivå. Sverige och Finland verkar tillsammans för att utveckla samarbetet med Nato.

Det ligger i allas vårt gemensamma intresse att Arktis utgör ett samarbets- och inte ett konfliktområde.

Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd ger ytterligare möjlighet att främja nordiska värderingar och principer. Sverige och Finland kommer att fortsätta sitt freds- och säkerhetsfrämjande arbete inom FN. Vi kommer att inta en ledande roll i det konfliktförbyggande och konfliktlösande arbetet genom att samarbeta kring medling.

Sverige och Finland delar målsättningen att skapa säkerhet genom bilateralt och multilateralt samarbete, och vi tar gemensamt ansvar för säkerheten – både i vårt grannskap och globalt.

Timo Soini, Finlands utrikesminister
Margot Wallström, Sveriges utrikesminister

pohjoismainen yhteistyö
puolustuspolitiikka