Mål mot finska staten ströks från Europadomstolens agenda

Pressmeddelande 198/2007
9.10.2007

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, Europadomstolen, har i dag strukit ett mål mot finska staten från sin lista över anhängiga ärenden. Målet gällde möjligheten att föra saken till en nationell domstol.

Ärendet gällde tre fiskares klagomål bland annat över att deras rätt till en rättvis rättegång som garanteras i artikel 6 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna hade kränkts. Fiskarna hade inte kunnat få begränsningen av fiske i fiskeområden i Torne älv från 2002 till prövning i nationell domstol.

Enligt en ensidig deklaration av finska staten saknade de klagande möjlighet att få sin sak till prövning i en finländsk domstol på det sätt som förutsätts i den ovannämnda artikeln. Staten åtog sig att betala klagandena 7 000 euro var i ersättning för immateriell skada och 4 150 euro sammanlagt i ersättning för rättegångskostnader.

Europadomstolen behandlade finska statens deklaration och beslutade att stryka klagomålet från sin lista över anhängiga ärenden.

Närmare upplysningar: chefen för människorättsdomstolsärenden Arto Kosonen, enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden, tfn 09 1605 5729

ihmisoikeudet