Finlands deltagande i internationell krishantering

Statsrådets kommunikationsenhet

Pressmeddelande 272/2007
5.10.2007


Ett gemensamt möte för republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott fredagen den 5 oktober behandlade Finlands deltagande i en eventuell EU-krishanteringsinsats i Tchad och Centralafrikanska republiken, samt Finlands deltagande i EU:s stridsgrupper år 2011. Dessutom diskuterade mötet säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen för år 2008 och förberedelserna inför ordförandeskapet i OSSE år 2008.

Finland bereder sig på att delta i den planerade militära krishanteringsinsatsen i Tchad och Centralafrikanska republiken. Insatsen stödjer sig på FN:s resolution av den 25 september 2007, där unionen ges mandat att medverka i att förbättra säkerheten i området, att säkerställa att det humanitära biståndet når fram och att stödja FN-polisernas och de tchadiska polisernas verksamhet. Europeiska rådet väntas fatta ett beslut inom oktober om att inleda insatsen. Finland bereder sig på att skicka en skyddspluton eller en specialjägaravdelning (30-40 personer), stabsofficerare samt nödvändiga underhålls- och stödenheter. En redogörelse om insatsen kommer att överlåtas till riksdagen.

Mötet beslutade också att meddela att Finland är redo att delta i två av EU:s stridsgrupper under den första hälften av år 2011. Finland deltar samtidigt både i en stridsgrupp bestående av Nederländerna och Tyskland, och i en s.k. nordisk stridsgrupp tillsammans med Sverige, Finland, Estland, Irland och Norge. Finland har redan tidigare beslutat att delta i den nordiska stridsgruppen, som står i beredskap fr.o.m. den 1 januari 2008. Om i vilken utsträckning och form detta sker beslutas särskilt.

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade också utgångspunkterna för den nya säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen (SELKO2008) och redogörelsens preliminära struktur och tidtabellen för beredningen. Den arbetsgrupp som ska bereda redogörelsen har inlett sitt arbete och en parlamentarisk säkerhetspolitisk uppföljningsgrupp har inrättats till stöd för beredningen. Redogörelsen utarbetas utgående från ett brett säkerhetsbegrepp och den utvärderar förändringar i Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska omvärld och konsekvenserna av dem för Finlands ställning och för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Utgående från detta definieras försvarsmaktens utvecklingslinjer och resurser på lång sikt. Redogörelsen avges till riksdagen hösten 2008.

Dessutom behandlade mötet förberedelserna inför Finlands ordförandeskap i OSSE år 2008 och diskuterade ordförandeskapets prioriteringar.

Ytterligare information:
Tchad/Centralafrikanska republiken och EU:s stridsgrupper: enhetschef Timo Kantola, utrikesministeriet, tfn (09) 1605 5480, och enhetsdirektör Mari Eteläpää, försvarsministeriet, tfn (09) 1608 8135
SELKO2008: understatssekreterare Esko Hamilo, statsrådets kansli, tfn (09) 1602 2068
OSSE-ordförandeskapet: chefen för sekretariatet för Finlands OSSE-ordförandeskap Aleksi Härkönen, utrikesministeriet, tfn (09) 1605 5496