Finlands och Sveriges utrikes- och försvarsministrar diskuterade krishanteringssamarbete

Pressmeddelande 15/2007
17.1.200

Finlands och Sveriges utrikes- och försvarsministrar träffades på Königstedt i Vanda den 17 januari. Mötet var ett informellt sammanträffande som fortsättning på tidigare motsvarande rådplägningar. Dessa möten kommer att fortsättas också i framtiden.

Ministrarna informerade varandra om den pågående säkerhetspolitiska diskussionen i respektive land.

Ministrarna diskuterade aktuella teman, liksom FN:s, EU:s och NATO:s krishantering samt ländernas insatser och samarbete i krisområden i olika delar av världen. Dessutom behandlades de strukturella reformerna i anslutning försvarsförvaltningen i Finland respektive Sverige samt det framtida samarbetet.

Framgångsrika internationella krishanteringsuppdrag baseras på samverkan och samordning. EU:s nordiska snabbinsatsstyrka, som står i beredskap 1.1.-30.6.2008 består av en svensk, norsk, finländsk, estnisk och en möjlig irländsk enhet. Under den första hälften av år 2007 står styrkan, bestående av Tyskland och Nederländerna, i vilken Finland medverkar, i operativ beredskap. Erfarenheten som Finland förvärvat år 2007 utgör ett viktigt fundament för den nordiska styrkan.

Närmare upplysningar: statssekreterare Pertti Torstila, tel. 09 1605 5010