Talan mot Finland i ett ärende gällande rening av avloppsvatten från tätbebyggelse

Statsrådets kommunikationsenhet

Pressmeddelande 203/2007
26.7.2007


Finland har onsdagen den 25 juli mottagit en talan som Europeiska kommissionen väckt mot Finland. Kommissionen anser i sin talan att Finland bryter mot direktiv 91/271/EEG om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, eftersom Finland inte har krävt att allt avloppsvatten som leds in i ledningsnät skall undergå mer långtgående rening om avloppsvattnet härrör från tätorter med mer än 10 000 personekvivalenter. Det är fråga om avlägsnande av kväve från avloppsvattnen från tätbebyggelse.

Finland har en månad på sig att avge sitt svaromål på kommissionens talan. EG-domstolen kan dock på begäran förlänga denna tid. Finlands ståndpunkt meddelas separat efter det att EU-ministerutskottet har behandlat frågan.

Ytterligare information: lagstiftningsrådet Johanna Himmanen, tfn 09 1605 5716, och från och med den 30 juli chefen för EU-domstolsärenden Joni Heliskoski, tfn 09 1605 5709, utrikesministeriet