Finländsk expert med i prestigefull FN-panel

Pressmeddelande 2/2017
5.1.2017

Eeva Furman. Bild: Henrik Schütt
Eeva Furman. Bild: Henrik Schütt

Ordföranden för Finlands expertpanel för hållbar utveckling, professor Eeva Furman, har utsetts till medlem i en arbetsgrupp vid FN som ska utarbeta en rapport om hållbar utveckling. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har utsett 15 forskare och experter från olika håll i världen till medlemmar i gruppen. Gruppen har till uppgift att följa upp och utvärdera hur förverkligandet av FN:s mål för hållbar utveckling framskrider på global nivå.

De 17 mål som gäller samtliga länder i världen och Agenda 2030, där målen ingår, trädde i kraft vid ingången av 2016. De globala uppföljningsrapporter som ska sammanställas vart fjärde år (Global Sustainable Development Report) ska ta fram information för det politiska högnivåforum vid FN som följer upp genomförandet av agendan. Målet med de indikatorer och vetenskapliga analyser som används är att stödja beslutsfattarna i att minska fattigdomen och främja hållbar utveckling. Den första rapporten kommer att offentliggöras 2019.

Att Furman blev utsedd till medlem i expertpanelen stärker Finlands roll som föregångarland inom hållbar utveckling. Finlands nationella plan för genomförandet av Agenda 2030 blir klar i början av 2017.

”Finland har redan en kommission för hållbar utveckling som har etablerade nätverk och arbetsmetoder, så man behöver inte börja från tomt bord när man ska genomföra Agenda 2030. Många länder har varit intresserade av Finlands modell och praktiska verktyg när de berett genomförandet i sitt eget land”, berättar Furman.

Som huvudsyssla arbetar Furman som direktör för centret för miljöpolitik vid Finlands miljöcentral. I expertpanelen kommer hon att understryka vikten av att se FN-målen ur ett helhetsperspektiv. För att uppnå hållbar utveckling räcker det inte att mäta olika mål och jämföra siffror, utan resultaten måste utvärderas i kors mot varandra.

”De ekonomiska, sociala och miljömässiga målen är alla kopplade till varandra, och problempunkterna finns just i skärningspunkterna mellan dessa mål. Lösningarna förutsätter övergripande samhälleliga förändringar i alla länder – även i Finland.”

Expertpanelen inleder sitt arbete i februari.

Ytterligare information: Professor Eeva Furman, tfn 0295 251 123, fornamn.efternamn@ymparisto.fi och ambassadrådet Sami Pirkkala, ansvarig tjänsteman för hållbar utveckling vid utrikesministeriet, tfn 0358 50 431 2506.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.