Redogörelse för riksdagen om utrikesförvaltningens uppgifter och resurser

Utrikesminister Erkki Tuomioja överlämnade den 12 juni till riksdagens utrikesutskott en i utrikesministeriet uppgjord redogörelse med titeln ”Utrikesförvaltningens utmaningar i början av 2000-talet”. Vid informationstillfället efter utskottets sammanträde konstaterade han att orsaken till denna på sitt sätt unika utredning framför allt är den akuta konflikten mellan det ökande antal uppgifter som utrikesförvaltningen fått och de otillräckliga resurserna.

Den av understatssekreterare Pertti Torstila ledda arbetsgruppen framlägger i redogörelsen utrikesförvaltningens egen uppfattning om situationen, men man har också tagit med remissyttranden från UM:s centrala samarbetspartner.

Inom utrikesförvaltningens krets har man sparat och effektiverat aktiviteterna och bl.a. i bruket av datateknik står utrikesministeriet i främsta ledet bland ministerierna, men man bör fortsätta denna verksamhet bl.a. genom att rensa bort överlappningar inom administrationen. Man tror ofta att EU minskat behovet av utrikespolitisk verksamhet, men medlemskapet har tvärtom krävt en ökning av den nationella intressebevakningen. Inom EU:s krets sker detta i alla huvudstäder och samtidigt betjänar man också andra ministerier. Antalet internationella möten och sammanträffanden har ökat hela tiden också för att lösa de globala problemen.

Minister Tuomioja konstaterade också att det mest brådskande är att trygga utrikesförvaltningens förmåga att konkurrera om en kunnig personal, då t.ex. andra ministerier betalar 2-3 löneklasser mera i lön för motsvarande uppgifter. Den bild som man i folklustspel och även bland den breda allmänheten har av en snobbig diplomat med glaset i hand är helt felaktig och förlegad. Idag är en typisk diplomat en ung kompetent person som tidigt om morgonen – eller sent om kvällen – läser tjocka promemorior i planet på väg till Bryssel för att i minsta detalj kunna bevaka de finländska intressena.

Hur skall relationerna till främmande makter skötas i fortsättningen?

Understatssekreterare Pertti Torstila redogjorde för de centrala avsnitten i redogörelsen, såsom förändringarna i den internationella verksamhetsmiljön och de därav föranledda förändrade och ökade uppgifterna för utrikesförvaltningen. På 1990-talet grundade Finland fjorton nya ambassader och stängde sex. Medlemskapet i EU innebar också både en ökning av arbetsbördan och en omdisponering av resurserna. UM:s samarbete med andra instanser som handhar internationella relationer har också ökat och i höst kommer man att diskutera bilateralt bl.a. med andra ministerier om skötseln av samarbetet. Den interna utmaningen för utrikesförvaltningen rör i första hand personalpolitiken.

Med hjälp av utredningen hoppas man få en politisk linjedragning om med vilka hjälpmedel och i vilken utsträckning man i fortsättningen skall handha Finlands utrikes relationer. Oberoende av utvidgningen av arbetsfältet har anslagen för utrikesförvaltningen under de senaste tio åren reellt hållit sig på en 850 miljoner marks nivå. Man behöver också en politisk linjedragning för att definiera beskickningsnätets omfattning. Erfarenheten visar att det bästa sättet att tillvarata landets intressen är genom ett eget beskickningsnät. Finland strävar aktivt efter att samarbeta med andra, såsom med EU- och de nordiska länderna, men alltid kan man inte finna samarbetspartner eller motsvarande nytta. Det är inte ens möjligt att samarbeta med konkurrentländer när det gäller att bevaka kommersiella intressen. Exportfrämjandet har också ökat utrikesförvaltningens arbetsbörda, då Finpro minskat sitt nät och sina aktiviteter. Ordföranden för utrikesutskottet, riksdagsledamoten Liisa Jaakonsaari, ansåg att redogörelsen var koncis, intressant och välskriven.

Utrikesutskottet kommer att behandla redogörelsen i höst och avsikten är att riksdagen den vägen på basis av utredningen förbinder sig till nödiga linjedragningar och lösningar. Jaakonsaari betonade också att diplomaterna inte mera utgör någon elit, utan t.ex. ambassadörerna har i många länder nära kontakter med medborgarorganisationerna.

Mera information

Utrikesförvaltningens utmaningar i början av 2000-talet (pdf)

Understatssekreterare Pertti Torstilas introduktion av redogörelse för diplomater 12.6.2001 (engelska)