Sveriges, Finlands och Norges utrikesministrar samlades i Nordnorge för att förstärka utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete

Utrikesminister Ilkka Kanerva diskuterade den 9-10 oktober i Bodö med sina kolleger, Sveriges utrikesminister Carl Bildt och Norges utrikesminister Jonas Gahr Støre, om att intensifiera ländernas samarbete rörande utrikes- och säkerhetspolitik. På agendan stod internationell krishantering och frågor som gäller det nordiska områdenas samarbete.

Finlands, Norges och Sveriges utrikesministrar besökte Reitans krishanteringskommando. Ministrarna besökte Reitans krishanteringskommando där representanter för Norges försvar redogjorde för säkerhetsläget och samarbetet i de nordliga områdena, och Statoils representant bidrog med en översikt av den nordliga produktionen av olja och gas.

Ministrarna avslutade mötet med en gemensam deklaration där de konstaterar att ett tätare samarbete är en naturlig följd av de förändrade säkerhetspolitiska omständigheterna så väl i Norden som i det övriga Europa.

Finland, Norge och Sverige dryftade möjligheter till stärkt samarbete vid krishanteringsoperationer. Målet är att utveckla den nordiska approachen både gällande militär och civil krishantering. Under Bodömötet diskuterades också samarbete i Afghanistan och Afrika.

Det finns redan många exempel på försvarssamarbete: utbyte av sjölägesbilden mellan Sverige och Finland, motsvarande samarbete gällande luftbevakningen är under arbete, samt Norges och Sveriges försvarsmakters kommendörers färska samarbetsutredning. Man vill också överväga möjligheterna att förstärka samarbetet med ländernas tre försvarsministrar.

Avsikten är att de övriga länderna i Norden hålls informerade om utvecklingen och involveras i adekvata sammanhang. Dessutom är öppenheten mot Ryssland av central betydelse för samarbetets utveckling i norr.

Ministrarnas målsättning är att förstärka regionala samarbetsarrangemang, särskilt samarbetet med Barents- och Östersjöområdet. De understryker den nordliga dimensionens framgångar, och kommer att utreda möjligheter till mera gränsregionalt och annat mera omfattande regionalt samarbete med Ryssland, till exempel förenklade förbindelser och mera samarbete vänorter emellan samt inom näringslivet.

Ett annat mål är att förstärka det trilaterala närings- och infrastruktursamarbetet på Nordkalotten, likaså samarbetet inom kompetenssektorn, bland annat övervakningen av miljön.

Nu kommer man att börja arbeta för dessa mål i olika forum och utrikesminister Kanerva bjöd sina kolleger till Finland  i mars-april 2008 för följande utrikes- och säkerhetspolitiska möte.

Närmare upplysningar: avdelningschef Pilvi-Sisko Vierros, tfn. +358 9 1605 5032, och ambassadör Peter Stenlund, Finlands ambassad i Oslo, tfn. +47 9923 8085 eller +47 2212 4900

Ministrarnas gemensamma uttalande (avautuu uuteen ikkunaan)

pohjoismainen yhteistyö