Förslag till avgörande i ett ärende gällande offentlig

Statsrådets kommunikationsenhet

Pressmeddelande  12/2007
17.1.2007

Generaladvokaten vid Europeiska gemenskapernas domstol Eleanor Sharpston ger torsdagen den 18 januari 2007 sitt förslag till avgörande i ett finländskt ärende. Det är fråga om en talan som Europeiska kommissionen väckt mot Finland och som gäller förenligheten med gemenskapsrätten i ett ärende som gäller en enskild upphandling av anordning för storkök.

Kommissionen anser i sin talan att Finland har brutit mot bestämmelserna om fri rörlighet för varor i EG:s grundfördrag, eftersom man vid upphandlingen i fråga brutit i synnerhet mot principen om förbud mot diskriminering och den rätt till insyn som ingår i principen. Kommissionen anser att även om leveransavtalets värde understiger tröskelvärdet i EG-direktiven om offentlig upphandling borde man ha konkurrensutsatt upphandlingen och informerat om den i tillräcklig utsträckning.

Finland anser i första hand att talan bör lämnas utan prövning eftersom kommissionen i sin talan utvidgat föremålet för tvisten. I andra hand anser Finland att det inte förekommit något brott mot gemenskapsrätten i upphandlingen. Den insyn som gemenskapsrätten kräver har förverkligats, eftersom upphandlingen utannonserats offentligt och en anbudstävling ordnats.

Generaladvokatens förslag till avgörande är ett självständigt ställningstagande av generaladvokaten angående en korrekt tolkning av gemenskapsrätten och binder inte EG-domstolen när den avfattar domen. EG-domstolens dom avkunnas vid en tidpunkt som meddelas senare.

Generaladvokatens förslag till avgörande kan läsas på EG-domstolens webbplats under adressen http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=sv(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan). Förslagen till avgörande kommer i allmänhet in på webbplatsen på eftermiddagen den dag de avkunnats. Målets nummer är C-195/04, kommissionen mot Finland.

Ytterligare information: lagstiftningssekreterare Mervi Pere, utrikesministeriet, tfn 09 1605 5710