Förslag till avgörande i ett ärende gällande förflyttningstillstånd för fordon

Statsrådets kommunikationsenhet

Pressmeddelande 6/2007
10.1.2007

Generaladvokaten vid Europeiska gemenskapernas domstol Paolo Mengozzi ger torsdagen den 11 januari 2007 sitt förslag till avgörande i ett finländskt ärende. Det är fråga om en talan som Europeiska kommissionen väckt mot Finland och gäller förflyttningstillstånd för fordon.

I sin talan anser kommissionen att Finland, då landet kräver förflyttningstillstånd för ett begagnat fordon som lagligt använts och registrerats i ett annat medlemsland, bryter mot bestämmelserna om fri rörlighet för varor i EG:s grundfördrag. Enligt kommissionen begränsar kravet på förflyttningstillstånd varors fria rörlighet bl.a. därför att fordonsinnehavaren i princip måste stanna upp vid den finska gränsen för att ansöka om förflyttningstillstånd och för att ansökningen förorsakar kostnader för fordonsinnehavaren.

Finlands regering har ansett att systemet med förflyttningstillstånd inte begränsar den fria rörligheten för varor. Systemet tillämpas dels på fordon som redan är i Finland när det gäller temporär skattefri användning av dem och temporär användning av oregistrerade fordon, dels i situationer där en i Finland stadigvarande bosatt person från utlandet för in ett fordon som inte är registrerat i Finland. Förfarandet är enkelt och smidigt. I andra hand ansåg Finland att förfarandet i varje fall är motiverat, eftersom det på ett enkelt sätt säkerställer att skattekontrollen är effektiv och att uppgifterna i registren är aktuella.

Generaladvokatens förslag till avgörande är ett självständigt ställningstagande av generaladvokaten angående en korrekt tolkning av gemenskapsrätten och binder inte EG-domstolen när den avfattar domen. EG-domstolens dom avkunnas vid en tidpunkt som meddelas senare.

Generaladvokaternas förslag till avgörande kan läsas på Internet på EG-domstolens webbplats. Förslagen till avgörande kommer i allmänhet in på webbplatsen på eftermiddagen den dag de avkunnats. Målets nummer är C-54/05, kommissionen mot Finland.

Ytterligare information: lagstiftningssekreterare Mervi Pere, utrikesministeriet, tfn (09) 1605 5710