Uttalande från ordförandeskapet på Europeiska unionens vägnar om valet i Mauretanien

Pressmeddelande 495/2006
28.11.2006

Europeiska unionen välkomnar de lugna och väl genomförda kommunalvalen och den första omgången av parlamentsvalen den 19 november 2006 i Mauretanien. Detta konstaterande har bekräftats av Europeiska unionens valobservatörsuppdrag.

Europeiska unionen gratulerar regeringen för att ha gett mauretanierna möjlighet att för första gången, öppet och i full frihet, uttrycka sin politiska vilja genom val. Det höga valdeltagandet är ett tecken på mauretaniernas starka vilja att vända ett nytt blad i landets historia och skapa förutsättningar för en ny demokrati. Kvinnornas aktiva deltagande både som väljare och som kandidater i dessa val är en annan glädjande faktor.

Europeiska unionen noterar med tillfredsställelse att regeringen har hållit sitt löfte att förhålla sig neutral under valkampanjen och under valen. Ur teknisk synpunkt förflöt valen tillfredsställande med tanke de svåra förhållandena i landet och bristen på erfarenhet och utbildning.

Öppenheten i valen säkerställdes genom en inbjudan, för första gången, av ett valobservatörsuppdrag under en längre tid från Europeiska unionen.

De anslutande länderna Bulgarien och Rumänien, kandidatländerna Turkiet, Kroatien* och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien*, de potentiella kandidatländerna i stabiliserings  och associeringsprocessen Albanien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro samt Serbien, Efta- och EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge liksom Ukraina och Republiken Moldavien ansluter sig till detta uttalande.

* Kroatien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien omfattas även fortsättningsvis av stabiliserings- och associeringsprocessen.