Uttalande från ordförandeskapet på Europeiska unionens vägnar om valet i Madagaskar

Pressmeddelande 528/2006
14.12.2006

Europeiska unionen välkomnar den lugna, fredliga och väl genomförda första omgången av presidentvalet den 3 december i Madagaskar och den medborgaranda som den madagaskiska befolkningen visat vid detta tillfälle.

Europeiska unionen lyckönskar de madagaskiska myndigheterna till den allmänt goda organisationen av valet, trots svårigheterna med att för första gången utarbeta en nationell och datoriserad röstlängd och med att skicka ut röstkort.

Europeiska unionen noterar med tillfredsställelse de madagaskiska myndigheternas ansträngningar för att förbättra respekten för de grundläggande principerna för fria, rättvisa och öppna val. Inför nästa val skulle unionen dock vilja att förbättringarna fortsätter, särskilt när det gäller tillgång till medier, finansiering av valkampanjen, användning av en enhetlig röstsedel och förstärkning av det nationella valrådets roll och oberoende.

Europeiska unionen välkomnar meddelandet om det preliminära valresultatet. Europeiska unionen kommer även fortsättningsvis att ägna uppmärksamhet åt valprocessen, som inte kommer att avslutas förrän högsta författningsdomstolen har meddelat det slutgiltiga resultatet.

De anslutande länderna Bulgarien och Rumänien, kandidatländerna Turkiet, Kroatien* och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien*, de potentiella kandidatländerna i stabiliserings  och associeringsprocessen Albanien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro samt Serbien, Efta- och EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge liksom Ukraina och Republiken Moldavien ansluter sig till detta uttalande.

* Kroatien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien omfattas även fortsättningsvis av stabiliserings- och associeringsprocessen