Nordiska Ministerrådet kritiserar höga bankavgifter

De nordiska ministrarna prövade själva att sända pengar mellan de nordiska länderna och fick personligen erfara de höga avgifter och långa överförelsetider som existerar för internordiska penningatransaktioner. Sådana gränshinder måste rivas.


Utredning av samarbetsministrarna i Nordiska ministerrådet: ministerrådets ordförande för i år Svein Ludvigsen (Norge), Jan-Erik Enestam (Finland), Olof Erland (Åland), Siv Friðleifsdóttir (Island), Leif Pagrotsky (Sverige), Flemming Hansen (Danmark), Høgni Hoydal (Färöarna) samt Lise Lennert (Grönland).

Vi nordiska samarbetsministrar blev i början av året underrättade av både Föreningarna Nordens förbund och Nordiska rådet om problem med överföringar av pengar mellan de nordiska länderna. Bankavgifterna och de andra omkostnader konstaterades vara för höga, informationen om priser och villkor bristfällig och transaktionerna sades i många fall ta orimligt lång tid.

För att utreda situationen beslöt vi att överföra pengar sinsemellan. Detta blev dessvärre synnerligen lärorikt. Efter våra besök hos diverse banker kunde vi konstatera att de ovannämnda problemen verkligen existerade.

Exempelvis kostade en överföring av 200 norska kronor från Norge till Finland 75 norska kronor och tog sju dagar i anspråk.

Vidare kostade överföringen av 200 danska kronor från Sverige till Grönland 160 svenska kronor och det tog fem dagar för den att nå fram.

Allt som allt varierade transaktionstiderna mellan två och sju dagar och avgifterna växlade mellan 25 och 80 % av de ca. 200 norska kronor som skickades.

Bankavgifterna var 80 % av det överförda beloppet mellan Sverige och Grönland, 76 % mellan Grönland och Island, 75 % mellan Island och Åland, 53 % mellan Åland och Danmark och mellan Finland och Färöarna, 37,5 % mellan Norge och Finland, 35 % mellan Danmark och Norge samt 25 % mellan Färöarna och Sverige.

Samarbetsministrarna önskar att bankerna sänker avgifterna för internordiska penningtransaktioner. Ett stort antal nordbor är beroende av smidiga överföringar till rimliga priser när det väljer att flytta från ett nordiskt land till ett annat för att arbeta eller studera. Det är många som flyttar inom Norden i dagsläget, som också betecknas av europeisk integration och globalisering.

I år firar vi 50-års jubileum för det nordiska samarbetet i dess nuvarande organiserade form. Vi har nått långt. Norden var före EU med att skapa fri rörlighet genom passunion, gemensam arbetsmarknad och rätt till att arbeta och studera i ett annat nordiskt land. Vi är dock medvetna om att gränshinder fortfarande existerar. Dem måste vi bearbeta.

Vi, de nordiska samarbetsministrarna, har i ett brev uppmanat banksektorn i Norden att sänka avgifterna för gränsöverskridande betalningar inom Norden samt att åtgärda de långa tiderna för transaktionerna. På så sätt skulle banksektorn kunna ge ett värdefullt bidrag till att undanröja onödiga gränshinder inom Norden.


pohjoismainen yhteistyö