Kvinnor arbetar med att bekämpa klimatförändring i Sydostasien

Kvinnornas kompetens skapar nya, klimathållbara jordbruks- och energilösningar inom ramen för Nordiska utvecklingsfondens projekt. Finland är medlem i fonden.

Följderna av klimatförändringen, t.ex. extrema väderfenomen såsom översvämningar och torka, påverkar olika människogrupper på olika sätt. Fattiga människor i utvecklingsländerna som har det dåligt ställt, i synnerhet kvinnor, är i särskilt sårbar ställning.

Kvinnornas sårbara ställning förklaras bl.a. av den könsbaserade arbetsfördelningen inom familjerna. På landsbygden är det ofta kvinnor som svarar för mat- och energianskaffningen i familjerna medan männen reser någon annanstans för att arbeta. Kvinnornas försörjning är sålunda mer beroende än männens av naturresurser och t.ex. av att klimatet är gynnsamt för jordbruk.

På landsbygden är det ofta kvinnor som fattar beslut som gäller mat- och energianskaffningen i familjerna. Bild: Daniel Roca
På landsbygden är det ofta kvinnor som fattar beslut som gäller mat- och energianskaffningen i familjerna. Bild: Daniel Roca

Kvinnorna är just därför experter på temat: eftersom det är kvinnor som svarar för familjens mat- och energianskaffning, har de också information och idéer om hur man kan lindra effekterna av klimatförändringen. Dessutom beslutar kvinnorna hurdan energi familjen använder.

Kvinnlig ledning för biogasanläggning

Inom Nordiska utvecklingsfondens (NDF) och Asiatiska utvecklingsbankens (ADB) projekt har man under de senaste åren arbetat för att kvinnorna ska ha bättre möjligheter att delta i kampen mot klimatförändring och dess effekter i utvecklingsländerna i Sydostasien. I projektet deltar också den holländska utvecklingsorganisationen SNV och forskningsinstitutet för miljöområdet IGES.

Projektet som stödjer kvinnornas deltagande genomförs i tre länder. I Kambodja arbetar kvinnor i leveranskedjan för gaskök som drivs med biomassa och i Vietnam leder de biogasföretag. I Laos har projektet bidragit till utvecklingen av produktionen av moderna gaskök i kvinnornas ägo.

Kambodjanska kvinnor är med att utveckla och sprida alternativa energilösningar, såsom gaskök som drivs med biogas. Bild: Daniel Roca
Kambodjanska kvinnor är med att utveckla och sprida alternativa energilösningar, såsom gaskök som drivs med biogas. Bild: Daniel Roca

Inom projekten har kvinnorna blivit medvetna om sin egen kompetens och hjälpt till att sprida användningen av allt miljövänligare teknik. Kvinnorna har haft en viktig roll i att både sälja och distribuera slutprodukterna.

Under projektet har kvinnorna också utvecklat nya lösningsmodeller utifrån sina erfarenheter av vardagen. De har idéer om bl.a. hur jordbruksarbete kan utföras på ett allt hållbarare sätt.

”Det var självklart att man började med biogas men sedan föreslog kvinnorna en bevattningspump som fungerar med solenergi. Nyligen föreslog de också att man som material för bränsle för gaskök i allt större utsträckning kunde använda sådant avfall från jordbruk som ska slängas eller brännas, såsom risskal och halm”, berättar Dennis Barbian, direktör för SNV:s avdelning för Kambodja, som svarar för projekten för förnybar energi.

Ett av projektets mer omfattande mål är att könskonsekvenserna blir en del av den nationella och regionala politik i länderna som rör klimatförändringen.

Också en ekonomisk resurs

Enligt Barbian förhöll sig flera kvinnor i projektets början tveksamma till om de jämsides med män kunde arbeta i viktiga uppgifter som kräver beslutsfattande. Kvinnorna behövde påminnas om att de hade mycket ansvar redan från förut, att de bl.a. sköter familjens penningaffärer och sörjer för tillgången till mat.

När kvinnorna kom igång med arbetet, försvann farhågorna i fråga om egen kompetens snabbt. Utbildning och uppmuntran hjälpte kvinnorna att ta en roll som en kunnig expert.

Projektet i Sydostasien visar att kvinnornas deltagande i bekämpningen av klimatförändringen leder till resultat. Dennis Barbian påminner att kvinnornas arbetsinsats också är ekonomiskt betydande.

”Energiprojekten är mer effektiva om könsaspekten tas i beaktande. Kvinnorna är en konkurrensfördel när de aktivt tar itu med klimatförändringen – det är förnuftigt också med tanke på affärsverksamhet.”

Den finska texten baserar sig på Daniel Rocas originaltext på engelska.

ilmastonmuutokset
sosiaalinen sukupuoli