Kohti inklusiivista eurooppalaista yritysvastuupolitiikkaa: Analyysi EU:n yritysvastuudirektiivin vaikutuksista vähiten kehittyneiden maiden kauppaan

Euroopan komissio julkaisi vuonna 2022 direktiiviehdotuksen yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta. Ehdotuksen tavoitteena on edistää vihreää siirtymää ja suojella ihmisoikeuksia sekä EU:ssa että globaalilla tasolla.

Uusi esitetty direktiivi velvoittaa suuria EU-alueella perustettuja ja toimivia yrityksiä sekä korkeilla riskisektoreilla liiketoimintaa harjoittavia yrityksiä tunnistamaan, ehkäisemään sekä lieventämään toiminnastaan aiheutuvia haitallisia ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksia. Tämä tutkimus perustuu yritysten sosiaalista vastuuta globaaleissa arvoketjuissa käsittelevään tutkimukseen sekä tullien ulkopuolisen kauppasääntelyn ja inklusiivisen kaupan kirjallisuuteen. Analyysiä direktiivin mahdollisista vaikutuksista vähiten kehittyvien maiden arvoketjuihin sekä EU-kauppaan täydennettiin empiirisillä kartoituksilla Etiopian vaate- ja tekstiiliteollisuudesta sekä Tansanian kahvisektorilta. Vaikka direktiivi koskee ainoastaan suurimpia EU:n alueella toimivia yrityksiä, tämä tutkimus korostaa direktiivin todennäköisiä laajamittaisia vaikutuksia pieniin toimittajiin, pienviljelijöihin, työntekijöihin sekä yhteisöihin vähiten kehittyneissä maissa. Raportissa listataan suosituksia direktiivin puutteiden korjaamiseksi sekä liitännäistoimenpiteitä Euroopan valtioille tahattomien haittojen minimoimiseksi sekä EU:n ja vähiten kehittyneiden maiden inklusiivisen kaupan edistämiseksi.

Englanninkielinen raportti (Valtioneuvoston julkaisuarkisto Valto)
Towards inclusive European CSR legislation Analysing the impacts of the EU corporate sustainability directive on LDC trade(Linkki toiselle web-sivustolle.)