Kim Kuivalainen är EU-tjänsteman för arktiska frågor

Kim Kuivalainen är tjänsteman vid Europeiska utrikestjänsten. Han är också med och ordnar ett EU-forum för Arktisintressenter i Uleåborg i juni.

Vi intervjuade Kim om hans arbete, EU:s politik för Arktis och målen för forumet för Arktisintressenter.

Innan Kuivalainen övergick till Europeiska utrikestjänsten arbetade han med inreseärenden vid utrikesministeriet. Vid ministeriet skötte han också ärenden som gäller regionalt samarbete och deltog bland annat i utarbetandet av Finlands första arktiska strategi 2010.

Vilka är dina uppgifter vid Europeiska utrikestjänsten?

Mitt ansvarsområde vid Europeiska utrikestjänsten omfattar den nordliga dimensionen, det arktiska samarbetet och samarbetet inom Östersjöområdet.

I praktiken utförs arbetet inom ramen för konkreta projekt som finansieras av EU och i nordliga regionråd, såsom Arktiska rådet, Barents euroarktiska råd och Östersjöstaternas råd, och i deras olika expertgrupper.

Varför och på vilket sätt vill Europeiska unionen vara en aktiv aktör i arktiska frågor?

Utmaningarna i den arktiska regionen och lösningarna på dessa förutsätter gemensamma åtgärder såväl på regional som på internationell nivå. Det ligger i EU:s intresse att man även i fortsättningen bedriver konstruktivt, internationellt samarbete och tillsammans försöker finna lösningar på de svåra frågorna.

EU är i världsledande ställning när det gäller forskning, och därför måste unionen ha beredskap att i allt högre grad delta i det omfattande vetenskapliga samarbetet.

På internationell nivå deltar EU i behandlingen av de frågor som direkt berör den arktiska regionen med hjälp av FN och dess avtal, decentraliserade byråer och program samt genom att delta i arbetet i de nordliga regionråden.

Med tanke på den arktiska regionens betydelse och de pågående betydande förändringarna där är det viktigt att EU fortsätter samarbeta med sina partner såväl inom som utanför regionen.  Detta innebär att man bör fastställa gemensamma ståndpunkter och finna lösningar på frågor som gäller bland annat klimatförändring och vetenskaplig forskning.

Det är också viktigt att säkerställa miljöskyddet, fredligt samarbete och fredlig tvistlösning, respekten för den internationella rätten och hållbart utnyttjande av marina naturresurser.

Finland inleder snart sitt ordförandeskap i Arktiska rådet, hur kommer det att synas i EU-arbetet?

Finland fastställer själv sina prioriteringar för ordförandeskapet i Arktiska rådet. För EU är det emellertid viktigt att de frågor som de olika ordförandeländerna driver i Arktiska rådet också stöder de mål EU har ställt upp i fråga om den arktiska regionen.

Spetsteman för det finländska ordförandeskapet, det vill säga miljöskydd, meteorologiskt samarbete, kommunikationsförbindelser och utbildning, motsvarar väl huvudteman i EU:s meddelande om Arktis från den 27 april 2016.

I och med Finlands kommande ordförandeskap är det möjligt att tydligare lyfta fram de arktiska frågorna för behandling på EU-nivå och i arbetet i Arktiska rådet beakta de centrala frågor som behandlas i EU:s meddelande.

Det kommande ordförandeskapet möjliggör också ökat informationsutbyte och tätare kontakter med de tjänstemän som ansvarar för arktiska frågor i kommissionen och vid Europeiska utrikestjänsten. Detta arbete har i själva verket redan inletts.

Arktisintressenter träffas i Uleåborg

Europeiska kommissionen ordnar ett EU-möte på hög nivå, ”A sustainable Arctic – innovative approaches”, den 15–16 juni i Uleåborg.

Utrikesminister Timo Soini, EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Federica Mogherini och kommissionären med ansvar för miljö-, havs- och fiskerifrågor Karmenu Vella från Europeiska kommissionen diskuterar med lokala, regionala och nationella myndigheter samt med representanter för ursprungsbefolkningar om tätare samarbete i den europeiska delen av Arktis

Varför ett forum för Arktisintressenter?

Kommissionen och Europeiska utrikestjänsten anser att det är viktigt samarbeta intensivt med nationella, regionala och lokala myndigheter i den europeiska delen av Arktis. Därför ska kommissionen inrätta ett forum för intressenter i den europeiska delen av Arktis i syfte att effektivisera samarbetet och samordningen mellan EU:s olika finansieringsprogram.

Forumet inrättas för viss tid och dess mål är att föra samman representanter för EU-institutioner, medlemsstater och regionala och lokala myndigheter, som tillsammans ska fastställa de centrala investerings- och forskningsprioriteringarna för EU-medlen i regionen.

Konferensen syftar till att stärka samarbetet och nätverken mellan intressentgrupperna.  Målet är att förbättra den internationella projektplaneringen och kännedomen om olika finansieringskällor.