Kehityspoliittinen tilausselvitys: The proposed EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive and its impact on LDCs: A legal Analysis

Raportti on kriittinen analyysi komission ehdotuksesta direktiiviksi yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta. Anlyysi nostaa esiin vähiten kehittyneiden maiden (LDC-maiden) näkökulman.

Ehdotettu kestävää toimintaa koskeva huolellisuusvelvoite velvoittaa tietyt eurooppalaiset yhtiöt ja EU-alueelta merkittävää liikevaihtoa saavat kolmansien maiden yhtiöt huolellisesti tunnistamaan, estämään ja lopettamaan sellaiset toimet, jotka saattavat aiheuttaa tai aiheuttavat negatiivisia ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksia. Ehdotus sisältää uusia oikeussuojakeinoja vahingonkärsijöille luomalla siviilioikeudellisia vastuita ja valitusmenettelyjä niille, jotka kärsivät yhtiöiden toiminnoista johtuvista todellisista ja ennakoitavissa olevista haittavaikutuksista. Raportissa analysoidaan EU:n ja Tansanian sekä Kongon demokraattisen tasavallan välisen kaupan rakenteita, ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden periaatteita, ympäristölainsäädäntöä, työntekijöiden oikeuksia, korruptiota ja oikeusvaltiota koskevia periaatteita, teknologian siirtoa ja vastuusäännöksiä, joiden katsotaan olevan tärkeitä LDC-maille. Ehdotusluonnoksessa ei juurikaan mainita kehitysmaita ja LDC-maita, joissa ihmisoikeus- ja ympäristöongelmat ovat yleisiä. On tarpeen nostaa keskusteluun näiden maiden kestävää ja oikeudenmukaista kehitystä tukevia seikkoja, joita ovat erityisesti korruption torjunta ja oikeusvaltion periaatteiden kehittäminen.

Englanninkielinen raportti (Valtioneuvoston julkaisuarkisto Valto)
The proposed EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive and its impact on LDCs: A legal Analysis(Linkki toiselle web-sivustolle.)