Hallituksen esitys Suomen ja Yhdysvaltojen välisestä puolustusyhteistyösopimuksesta on annettu eduskunnalle

Valtioneuvosto antoi 30. toukokuuta Suomen ja Yhdysvaltojen välisen puolustusyhteistyösopimuksen hyväksymistä ja voimaansaattamista koskevan hallituksen esityksen eduskunnalle. Esitys sisältää sopimuksen voimaansaattamislain lisäksi kymmenen liitelakia. Esityksessä arvioidaan, että sopimuksen hyväksyminen eduskunnassa edellyttää kahden kolmasosan enemmistöllä tehtävää päätöstä.

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen ja Yhdysvaltojen välisen DCA-puolustusyhteistyösopimuksen (Defense Cooperation Agreement). DCA:lla luodaan ajantasaiset puitteet puolustusyhteistyölle Yhdysvaltojen kanssa. Yhdysvallat on Suomelle keskeinen strateginen liittolainen, ja tiiviin ja saumattoman yhteistyön merkitys Yhdysvaltojen kanssa korostuu entisestään turvallisuusympäristön muutoksen myötä. Sopimus sääntelee mahdollisuutta Yhdysvaltojen sotilaalliseen läsnäoloon Suomessa kaikissa turvallisuustilanteissa, minkä lisäksi se edistää yhteistyötä myös alueellisesti. Sopimus parantaa edellytyksiä Yhdysvaltojen Suomelle antamalle tuelle vahvistaen Suomen turvallisuutta myös Nato-jäsenyyden oloissa.

Sopimuksen liitteessä luetellaan sovitut tilat ja alueet, joille Suomen ja Yhdysvaltojen yhteistyö ja yhteistoiminta ensisijaisesti keskittyisivät. DCA antaa Yhdysvalloille jatkossa mahdollisuuden hyödyntää kongressin rahoitusta mahdollisiin infrastruktuuri-investointeihin Suomessa.

Sopimuksessa sovitaan Yhdysvaltojen pääsystä Suomen alueelle ja liikkumisesta siellä, sekä sopimuksen liitteessä lueteltujen sovittujen tilojen ja alueiden käytöstä. Alueet ovat Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen pysyvässä käytössä olevia tiloja ja alueita ja niitä on yhteensä 15. Lisäksi sopimuksessa sovitaan puolustuskaluston, tarvikkeiden ja materiaalin ennakkosijoittamisesta, Yhdysvaltojen joukkojen, siviilihenkilöstön, huollettavien ja sopimustoimittajien oikeudellisesta asemasta, Yhdysvaltojen joukkojen turvallisuudesta, rikosoikeudellisesta tuomiovallasta sekä käytännön kysymyksistä, kuten verotus, tullit, vahingonkorvaukset ja maahantuonti.

Esitys sisältää sopimuksesta johtuvat muutosehdotukset ampuma-aselakiin, ulkomaalaislakiin, sotilasajoneuvolakiin, arvonlisäverolakiin, valtion vahingonkorvaustoiminnasta annettuun lakiin, ajokorttilakiin, sähköisen viestinnän palveluista annettiin lakiin, ilmailulakiin, lentoasemaverkosta ja -maksuista annettuun lakiin ja ajoneuvolakiin.

Sopimuksen tosiasialliset vaikutukset tulevat määräytymään sen mukaan, kuinka laajasti yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa tulevaisuudessa tehdään.

Esityksessä on arvioitu, että liitteessä luetelluille sovittuihin tiloihin ja sovituille alueille pääsyä koskeva 3 artikla, puolustuskaluston, tarvikkeiden ja materiaalin ennakkosijoittamista koskeva 4 artikla, USA:n joukkojen turvallisuutta koskeva 6 artikla, sekä maahantuloa ja liikkumista koskeva 11 artikla sisältävät määräyksiä, jotka ovat ristiriidassa perustuslain näitä kysymyksiä koskevien säännösten kannalta. Siksi eduskunnan päätös sopimuksen hyväksymisestä esitetään tehtäväksi perustuslain tällaisissa tilanteissa edellyttämällä 2/3:n enemmistöllä.

Lisätietoa

  • Ulkoministeriö
  • Kaija Suvanto, oikeuspäällikkö, puh. +358 295 351 159
  • Minna Laajava, yksikönpäällikkö (Turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikkö), puh. +358 295 350 128
  • Puolustusministeriö
  • Anna Korhola, vanhempi hallitussihteeri, +358 29 514 0319
  • Oikeusministeriö
  • Lauri Koskentausta, lainsäädäntöneuvos, puh. 0295 150 241
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi