Europeiska människorättsdomstolens dom i ett ärende om rättvis rättegång i brottmål 

Pressmeddelande 82/2007
10.5.2007

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har i dag i ett avgörande om rättvis rättegång fastställt att den nationella rättsprocessen beträffande klaganden inte hade genomförts i enlighet med stycke 1 och stycke 3 d) i artikel 6 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.

Klaganden hade dömts för sexuellt utnyttjande av barn. Det enda direkta bevismaterialet i rättegången var en videoinspelning av en intervju med barnet hos familjerådgivningen. Klaganden hade inte i något skede möjlighet att direkt eller indirekt ställa frågor till barnet.

Europeiska människorättsdomstolen ansåg att klaganden på grund av användningen av bevismaterialet hade en så bristfällig möjlighet att försvara sig att klaganden inte kunde anses ha fått en rättvis rättegång.

Europeiska människorättsdomstolen ålade finska staten att betala klaganden 3 000 euro i ersättning för immateriell skada och 6 000 euro i ersättning för rättegångskostnader.

Närmare upplysningar: chefen för människorättsdomstolsärenden Arto Kosonen, tfn 09 1605 5729, eller lagstiftningssekreterare Camilla Busck-Nielsen, tfn 09 1605 5727, enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden

ihmisoikeudet