Europeiska människorättsdomstolens avgörande i ett ärende om rättegångs längd

Pressmeddelande 37/2007
6.3.2007

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har i dag i ett avgörande om längden på en straffprocess fastställt att den nationella rättsprocessen beträffande den ändringssökande inte hade genomförts inom skälig tid i enlighet med artikel 6 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.

Straffprocessen inleddes i juli 1995 och avslutades i oktober 2002, då den pågått i sju år och tre månader.

Människorättsdomstolen konstaterade i sitt avgörande att målet varit anhängigt oförklarligt länge i hovrätten. Även om antalet mål i hovrätten vid denna tid ökat med 12 procent på ett år var detta inte ett godtagbart skäl till att målet varit anhängigt i hovrätten i ett år och tio månader innan det gavs till föredraganden.  Människorättsdomstolen fann ingenting klandervärt i början på rättegången och högsta domstolens arbete.

Staten ålades att betala den ändringssökande 3000 euro i ersättning för immateriell skada och 2500 euro i rättegångskostnader.

Närmare upplysningar: enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden, lagstiftningssekreterare Päivi Rotola-Pukkila, tfn 09 1605 5725, och lagstiftningssekreterare Camilla Busck-Nielsen, tfn 09 1605 5727

ihmisoikeudet