Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna fattar beslut rörande rättvis rättegång i Finland

Pressmeddelande 139/2007
17.7.2007

Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, Europadomstolen, har idag fattat två beslut rörande Finland.

Beslut 1

Europadomstolen anser att den nationella rättsprocessen rörande den ändringssökande inte skett i enlighet med vad som förutsätts i artikel 6 stycke 1 och 3(d) i den europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna.

Den ändringssökande dömdes för sexuellt utnyttjande av ett barn. Som bevismaterial vid rättegången användes en diskussion mellan barnet och en läkare, som dock inte bandats. Den ändringssökande erbjöds inte möjlighet att ställa direkta eller indirekta frågor till barnet och barnet hördes inte under rättegången.

Europadomstolen ansåg att det förefanns allvarliga brister i den ändringssökandes möjlighet att försvara sig på grund av bruket av bevismaterialet och att man inte kunde anse att den ändringssökande fått en rättvis rättegång.

Rättegången inklusive förundersökning varade i tre rättsinstanser i sex år och två månader. Hänvisande till tidigare rättspraxis ansåg Europadomstolen att rättegången dragit alltför långt ut på tiden.

Europadomstolen ålade finska staten att erlägga till den ändringssökande 4 500 euro som kompensation för immateriell skada och 2 150 euro som ersättning för rättegångskostnaderna.

Tilläggsuppgifter: lagstiftningssekreterare Camilla Busck-Nielsen, enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden, tel. 09 1605 5727

Beslut 2

Europadomstolen ansåg att rättegångens varaktighet i de ändringssökandenas fall inte strider emot artikel 6 stycke 1 i den europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna.

I tvistemålet, där de ändringssökandena var kärande, varade rättegången över sju år i tre rättsinstanser. Europadomstolen ansåg att då ärendet gällde ett tvistemål och de ändringssökandena delvis själva förorsakat dröjsmålet med rättegången, kunde rättegångens längd sålunda inte anses strida emot artikel 6 stycke 1.

Tilläggsuppgifter: lagstiftningssekreterare Camilla Busck-Nielsen, enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden, tel. 09 1605 5727

 

 

ihmisoikeudet
kansainvälinen oikeus