Europadomstolens dom i ett mål om muntlig förhandling

Pressmeddelande 98/2007
22.5.2007

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, Europadomstolen, har i dag i ett avgörande fastställt att avsaknaden av muntlig förhandling i hovrätten brutit mot rätten till en rättvis rättegång som garanteras i artikel 6 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.

Tingsrätten dömde klaganden för stöld och våldsamt motstånd mot tjänsteman till sex månaders fängelse. I tingsrätten hördes som vittne en av de två poliserna som deltagit i gripandet av klaganden. Klaganden hade i hovrätten krävt muntlig förhandling och begärt att den andra polisen skulle höras. Hovrätten ansåg att en muntlig förhandling inte var nödvändig och sänkte tingsrättens straff genom att döma klaganden till tre månaders fängelse. Högsta domstolen beviljade inte besvärstillstånd.

Europadomstolen konstaterade att klaganden inte hade ovillkorlig rätt till muntlig förhandling även i hovrätten då muntlig förhandling hade ägt rum i tingsrätten. I detta fall hade klaganden dock bestridit det enda vittnets berättelse och därmed grunderna för åtalet. Hovrätten borde därmed ha ordnat muntlig förhandling i målet och hört det andra vittnet.

Europadomstolen ålade finska staten att betala klaganden 2 000 euro i ersättning för immateriell skada och 1 000 euro i ersättning för rättegångskostnader.

Närmare upplysningar: chefen för människorättsdomstolsärenden Arto Kosonen, tfn 09 1605 5729, eller lagstiftningssekreterare Camilla Busck-Nielsen, tfn 09 1605 5727, enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden

ihmisoikeudet